Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (CLASS II (B4582) ROAD AT NEVERN (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022

Notice ID: HAV2321978

Notice effective from
2nd February 2022 to 4th March 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

FFORDD SIR BENFRO (DOSBARTH II (B4582) YN NANHYFER (GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO) - GORCHYMYN 2022 HYSBYSIR fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.

fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.

Mae angen y Gorchymyn fel y gellir gwneud gwaith i adeiladu wal gynnal. Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd holl draffig cerbydol am gyfnod, ac eithrio cerbydau penodol, rhag mynd ar hyd ffordd y B4582 yn Nanhyfer - o'r cyffordd a mynedfa'r eiddo a elwir Pen-waun, i'r gogledd i bwynt ger yr eiddo a elwir Fferm Penrallt.

Y llwybr amgen ar gyfer traffig fydd ar hyd y B4582 i gyffordd Croft, ffordd yr A487(T) Aberteifi i Abergwaun i groesffordd Temple Bar a'r B4582 tuag at Nanhyfer.

Bwriedir i'r cyfyngiadau, a fydd wedi'u harwyddo'n briodol, ddod i rym ddydd Llun 7 Chwefror 2022 ac i barhau am oddeutu 2 wythnos, neu hyd nes y cwblheir y gwaith.

Bydd y Gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis rhag ofn y

bydd angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd amgylchiadau annisgwyl.

Dyddiedig 2 Chwefror 2022

Darren Thomas

Pennaeth Seilwaith

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

THE COUNTY OF PEMBROKE (CLASS II (B4582) ROAD AT NEVERN (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.

is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.

The Order is necessary so that work to construct a retaining wall can be carried out.

The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than exempted vehicles from proceeding along that section of the B4S82 road at Nevern - from its junction with the property known as Pen-waun, north to a point near the property known as Penrallt Farm.

The alternative route for traffic will be via the B4582 to Croft junction, A487(T) Cardigan to Fishguard road to Temple Bar crossroads and B4582 towards Nevern.

It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect on Monday 7th February 2022 and remain in force for approximately 2 weeks.

The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen circumstances.

Dated this 2nd day of February 2022 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest

Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest

Attachments

HAV2321978.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices