Search for more Public Notices in your area
General

NOTICE OF PUBLIC MEETING

Notice ID: HAV2315953

Notice effective from
2nd February 2022 to 4th March 2022

CYNGOR SIR PENFRO PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL

Cyngor Sir Penfro

HYSBYSIAD O GYFARFOD CYHOEDDUS YN SGIL CANLLAWIAU A CHYFYNGIADAU COVID-19 LLYWODRAETH CYMRU, CYNHELIR Y CYFARFOD HWN O BELL OS DYMUNWCH WELD Y CYFARFOD HWN CLICIWCH AR Y DDOLEN HON/EWCH I:

https://pembrokeshire.public-i.tv/core/portal/home

DYDD MAWRTH 1 CHWEFROR 2022 am 10.00 am

Rhoddaf hysbysiad drwy hyn y bydd y Cyngor yn cynnal cyfarfod ar y dyddiad uchod i ystyried adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru er budd y cyhoedd, a'r argymhellion a gynhwysir ynddo.

Mae'r adroddiad yn amlinellu canfyddiadau'r Archwilydd Cyffredinol am ddiffygion yn ymwneud a llywodraethu a phenderfyniadau Cyngor Sir Penfro yn gysylltiedig ag ymadawiad cyn brif weithredwr yr Awdurdod yn 2020.

Yn y cyfarfod bydd y Cyngor yn ystyried yr adroddiad a'r argymhellion, yn ystyried unrhyw gamau y mae'n rhaid iddo gymryd o ganlyniad i'r adroddiad, p'un a yw'r argymhellion a wnaed i'w derbyn a chamau i'w cymryd i ymateb i'r argymhellion. Mae copi o'r adroddiad ar gael i Aelodau'r cyhoedd ar wefan y Cyngor yn

https://www.sir-benfro.gov.uk/y<yngor-a-democratiaeth

neu ar wefan Archwilio Cymru yn

https://www.audit.wales/cy/news/roedd-y-broses-arweiniodd-

daliadymadael- i-brif-weithredwr<yngor-sir-penfron<ynrychioli Dylid gwneud ceisiadau am gopi e-bost neu gopi caled (codir tal o £10) i

democraticservices@pembrokeshire.gov.uk

neu drwy ffonio 01437 775719.

Pembrokeshire County Council

NOTICE OF PUBLIC MEETING

DUE TO WELSH GOVERNMENT GUIDELINES

AND RESTRICTIONS OF COVID-19

THIS IS A REMOTE MEETING

IF YOU WISH TO VIEW THIS MEETING PLEASE

CLICK ON THIS LINK/GO TO:

https://pembrokeshire.public-i.tv/core/portal/homeTUESDAY 1 ST FEBRUARY 2022 at 10.00 am

I hereby give notice that the Council will hold a meeting on the above date to consider the Auditor General for Wales' report in the public interest and the recommendations included therein.

The report sets out the Auditor General's findings concerning deficiencies in Pembrokeshire County Council's governance and decision-making relating to the departure in 2020 of the Authority's former chief executive. At the meeting the Council will consider the report and recommendations, consider any action it must take as a result of the report, whether the recommendations made are to be accepted and actions to be taken in response to the recommendations.

A copy of the report is available to Members of the public on the Council's website

at

https://www.pembrokeshire.gov.uk/the-council-and-democracy

or on the Audit

Wales' website at

https://www.audit.wales/news/process-led-departurepayment-chief-?xecutive-pembrokeshire<ounty<ouncil-represented-serious

Requests for an email copy or a hard copy (a £10 charge will be applied) should be

made to

democraticservices@pembrokeshire.gov.uk

or by calling 01437 775719.

Attachments

HAV2315953.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices