Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (CLASS II ROAD B4319 ST DANIELS HILL, PEMBROKE) (REVOCATION AND RESTRICTED ROAD) ORDER 2022

Notice ID: HAV2328729

Notice effective from
9th February 2022 to 11th March 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

GORCHYMYN SIR BENFRO (FFORDD DOSBARTH II B4319 ST DANIELS HILL, PENFRO) (DIDDYMU A FFORDD GYFYNGEDIG) 2022 Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fbd Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwneud Gorchymyn o dan Adran 82, 83 ac 84 (1) a Rhan III a IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf"). Effaith hyn fydd dirymu'n rhannol y terfyn cyflymder o 40mya sy'n gymwys i'r darn hwnnw o'r ffordd a gynhwysir yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn, ac adfer statws ffordd gyfyngedig (terfyn 30mya yn gymwys).

Rhoddir

trwy hyn fbd Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwneud Gorchymyn o dan Adran 82, 83 ac 84 (1) a Rhan III a IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf"). Effaith hyn fydd dirymu'n rhannol y terfyn cyflymder o 40mya sy'n gymwys i'r darn hwnnw o'r ffordd a gynhwysir yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn, ac adfer statws ffordd gyfyngedig (terfyn 30mya yn gymwys).

Bydd y terfyn cyflymder is yn ymestyn i'r de heibio i'r lloches i gerddwyr/beicwyr sydd newydd ei hadeiladu ar St Daniels Hill.

Ceir manylion llawn yn y gorchymyn drafft, y gellir edrych arno ar-lein, ynghyd 3 map yn dangos y rhan o ffordd yr effeithir ami, yn

https://www.sir-benfro.gov.uk/

rheoleiddio-trraffig-ffyrdd

Gellir gwneud unrhyw wrthwynebiad neu sylwadau mewn perthynas a'r cynigion uchod, ynghyd S'r seiliau dros eu gwneud, naill ai trwy lenwi'r ffurflen adborth ar-lein neu yn ysgrifenedig i'r islofnodedig erbyn y 3ydd diwrnod o fis Fawrth 2022. Dyfynnwch: ST DANIELS

Dyddiedig ar y 9fed diwrnod hwn o Chewfror 2022. Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro

Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro

ATODLEN Ffordd HydFfordd Dosbarth II (B4319) O'i chyffordd ag Orange Way i gyfeiriad deheuol St Daniels Hill am bellter o 243 metr.THE COUNTY OF PEMBROKE (CLASS II ROAD B4319 ST DANIELS HILL, PEMBROKE) (REVOCATION AND RESTRICTED ROAD) ORDER 2022 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Sections 82, 83 and 84 (1) and parts III & IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act")., the effect of which will be to revoke in part the 40mph speed limit that applies to that length of road contained in the Schedule to this notice, and, reinstate restricted road status (30mph limit applies). The reduced speed limit will extend south past the newly constructed pedestrian refuge on St Daniels Hill.

is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Sections 82, 83 and 84 (1) and parts III & IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act")., the effect of which will be to revoke in part the 40mph speed limit that applies to that length of road contained in the Schedule to this notice, and, reinstate restricted road status (30mph limit applies). The reduced speed limit will extend south past the newly constructed pedestrian refuge on St Daniels Hill.

Full details are contained in the draft Order, which together with a map showing the length of road affected, may be examined online at

www.pembrokeshire.gov.uk/

TRO-public-notices

Any objection or representation in respect of the above proposals, together with the grounds on which it is made, by either completing the online feedback form, or, in writing to the undersigned by the 3rd day of March 2022. Please quote: ST DANIELS

Dated this 9th day of February 2022 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council

Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council

SCHEDULE Road LengthClass II Road (B4319) From its junction with Orange Way in asoutherly direction St Daniels Hill for a distance of 243 metres.Attachments

HAV2328729.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices