Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (VARIOUS ROADS, PEMBROKE) (20MPH SPEED LIMIT) ORDER 2022 _AND NOTICE TO PROVIDE TRAFFIC CALMING FEATURES_

Notice ID: HAV2328359

Notice effective from
9th February 2022 to 11th March 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
GORCHYMYN SIR BENFRO (FFYRDD AMRYWIOL, PENFRO) (TERFYN CYFLYMDER 20MYA) 2022 A HYSBYSIAD I DDARPARU NODWEDDION GOSTEGU TRAFFIG
Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn fbd Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 84(1) a (2) a rhannau III o Atodlen 9 Deddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf*), effaith hyn fydd ymestyn y terfyn cyflymder presennol o 20mya 360 metr o fetrau ymhellach i'r de ar Grove Hill a chyflwyno terfyn cyflymder o 20mya aryr A4139.
HYSBYSIAD
Mae'r Cyngor hefyd yn cynnig, wrth arfer y pwerau a roddir gan Adran 90A o Ddeddf Priffyrdd 1980, ddarparu nodweddion gostegu traffig o fewn y parth fel y manylir yn Atodlen 2.
Mae'r manylion llawn wedi'u cynnwys yn y Gorchymyn drafft y gellir, ynghyd a map
sy'n dangos hyd y ffordd yr effeithir ami aV nodweddion gostegu traffig a gynigir, eu
harchwilio ar-lein yn

http://www.sir-benfro.gov.uk/rheoleiddio-trTaffig-ffyrdd-trTaffig-ffyrdd


-trTaffig


Os hoffech wrthwynebu'r cynigion uchod, neu wneud sylwadau arnynt, gan roi'r
rhesymau dros wneud hyn, dylech chi naill ai llenwi'r ffurflen adborth ar-lein neu
ysgrifennu at yr islofnodedig erbyn y 3>*" diwrnod o Fawrth 2022. Dyfynnwch: PEM
20T/C
Dyddiedig y 9fed diwrnod hwn o Chwefror 2022 Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro
ATODLEN 1 Terfyn cyflymder 20mya
Ffordd
Dosbarth III (C3141) Grove Hill A4139, Orange Way
Hyd
O bwynt 15 metr i'r gogledd o Grove Drive i bwynt 138 metr i'r de o Grove Way. O bwynt sy'n 33 metr i'r de-ddwyrain o'r
gyffordd a'r B4319 i bwynt sy'n 31 metr i'r gogledd-ddwyrain o Grove Hill.
ATODLEN 2 Nodweddion Gostegu Traffig
Lleoliad
Dosbarth III (C3141) Grove Hill
Ar bwynt 166 o fetrau i'r de o'r gyffordd S Grove Drive._
_
Ar bwynt 280 o fetrau i'r de o'r
gyffordd 3 Grove Drive._
_
Ar bwynt 60 metr o fetrau i'r de o'r gyffordd a Grove Drive.
Math
System flaenoriaeth -

rhoddir blaenoriaeth
i'r I8n i'r de._
_
rhoddir blaenoriaeth
System flaenoriaeth -
I'r I8n i'r de._
_
Twmpath Ffordd 65mm O uchder am hyd o 3.7 metr (lied y ffordd gerbydau lawn)
THE COUNTY OF PEMBROKE (VARIOUS ROADS, PEMBROKE) (20MPH SPEED LIMIT) ORDER 2022 _AND NOTICE TO PROVIDE TRAFFIC CALMING FEATURES_
NOTICE is hereby given that the Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Sections 84(1) and (2) and parts III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulations Act 1984 ("the Act"), the effect of which will be to extend the existing 20mph speed limit a further 360 metres south on Grove Hill and introduce a 20mph limit on UieA4139.
is hereby given that the Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Sections 84(1) and (2) and parts III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulations Act 1984 ("the Act"), the effect of which will be to extend the existing 20mph speed limit a further 360 metres south on Grove Hill and introduce a 20mph limit on UieA4139.
The Council also propose, in exercise of the powers conferred by Section 90A of the Highways Act 1980, to provide traffic calming features within the zone as detailed in Schedule 2.
Full details are contained in the draft Order, which together with a map showing
the length of road affected and the traffic calming features being proposed, may be
examined online at

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-public-notices


Any objection or representation in respect of the above proposals, together with the
grounds on which it is made, by either completing the online feedback form, or, in
writing to the undersigned by the 3rt day of March 2022. Please quote: PEM 20T/C
Dated this 9th day of February 2022
Darren Thomas
Head of Infrastructure
Pembrokeshire County Council
SCHEDULE 1 20mph speed limit
Road
Class III (C3141) Grove Hill From a point 15 metres north of Grove Drive to a point 138 metres north of Grove Way.
A4139, Orange Way Priority system - with priority in the southbound lane._
Length
 From a point 33 metres south east of the junction with the B4319 to a point 31 metres north east of Grove Hill.
SCHEDULE 2
Traffic Calming Features

Ref Location Type
Class III (C3141) Grove Hill 
At a point 166 metres south of the junction with Grove Drive. Priority system - with priority in the southbound lane
At a point 280 metres south of the junction with Grove Drive. Priority system - with priority in the southbound lane._
At a point 60 metres south of the junction with Grove Drive. Road Hump 65mm in height for a length 3.7 metres (full carriageway width)

Attachments

HAV2328359.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices