Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (CROWHILL ROAD (B4330) HAVERFORDWEST (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022

Notice ID: HAV2328240

Notice effective from
9th February 2022 to 11th March 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

GORCHYMYN SIR BENFRO (CROWHILL ROAD (B4330) HWLFFORDD) (GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO) 2022 Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fbd Cyngor Sir Penfro yn bwriadu, nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf RheoleiddioTraffig Ffyrdd 1984fely'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro)1991.

Rhoddir

trwy hyn fbd Cyngor Sir Penfro yn bwriadu, nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf RheoleiddioTraffig Ffyrdd 1984fely'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro)1991.

Mae'r Gorchymyn arfaethedig yn angenrheidiol fel y gellir gwneud gwaith i adeiladu llwybrtroed newydd.

Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd yr holl draffig cerbydol dros dro, oni bai am gerbydau eithriedig, rhag mynd ar hyd y rhan honno o Crowhill Road (B4330), Hwlffordd - o bwynt ger rhif 9 Crowhill Road, i'r gogledd i'w chyffordd a St Martins Park.

Y llwybr amgen ar gyfer traffig fydd trwy Sheltery Hill a Phont y Santes Catrin (C3087), ffordd yr A40(T) Abergwaun i HwlfFordd, Heol Abergwaun, Ffordd Sydney Rees, cylchfan Bridgend Square, ffordd osgoi'r hen bont yr A487, ac ynys draffig Churnworks.Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a fydd yn cael eu dangos gan arwyddion ffyrdd priodol, yn dod i rym ddydd Mercher 2 Mawrth 2022 ac yn parhau mewn grym am oddeutu saith wythnos.Bydd y Gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis fel cynllun wrth gefn

pe bai angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.

Dyddiedig y 9? diwrnod hwn o Chwefror 2022

Darren Thomas

Pennaeth Seilwaith

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

THE COUNTY OF PEMBROKE (CROWHILL ROAD (B4330) HAVERFORDWEST (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991. The proposed Order is necessary so that work to construct a new footway link can be carried out.

is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991. The proposed Order is necessary so that work to construct a new footway link can be carried out.

The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than exempted vehicles from proceeding along that section of Crowhill Road (B4330), Haverfordwest - from a point near no. 9 Crowhill Road, north to its junction with St Martins Park.

The alternative route for traffic will be via Sheltery Hill and St Catherine's Bridge (C3087),

A40(T) Fishguard to Haverfordwest road, Fishguard Road, Sydney Rees Way, Bridgend

Square roundabout, A487 Old Bridge Relief Road and Churnworks traffic island.

It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect

on Wednesday 2nd March 2022 and remain in force for approximately 7 weeks.

The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency should

the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen circumstances.

Dated this 9th day of February 2022

Darren Thomas

Head of Infrastructure

Pembrokeshire County Council

County Hall

Haverfordwest

Attachments

HAV2328240.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices