Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 _(VARIATION ORDER NO. 11 2022)_

Notice ID: HAV2328699

Notice effective from
9th February 2022 to 11th March 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
GORCHYMYN CYNGOR SIR PENFRO (MANNAU PARCIO ODDIAR Y STRYD) (CYDGRYNHOI) 2011 _(GORCHYMYN AMRYWIO RHIF11 2022)_
_
_
Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adrannau 32 a 35 a Rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Trafflg Ffyrdd 1984 ("Deddf 1984") fel y'i diwygiwyd, a darpariaethau Deddf Rheoleiddio Trafflg Ffyrdd 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill.
Effaith y gorchymyn fydd amrywio'r Atodlen i Orchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2011 mewn perthynas S'r mannau parcio a restrir yn y tabl isod, i wneud darparlaeth fel a ganlyn:-
1. Diwygio'r cynlluniau ar gyfer y man parcio ceir a rhif 71. /K ' ATODLEN 1
a

THE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 _(VARIATION ORDER NO. 11 2022)_
_
_
NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council proposes to make an Order under Sections 32 and 35 and Part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the 1984 Act") as amended and the provisions of the Traffic Management Act 2004 and all other enabling powers.
The effect of the Order will be to vary the Schedule to the Pembrokeshire County Council (Off-Street Parking Places) (Consolidation) Order 2011 with respect to the Parking Places listed in the table below, to make provision as follows:-1. To amend the plans of car parking place numbered 71
SCHEDULE 1
Item
71
Name of parking place
Scoton Manor, Spittal 
Position in which a Vehicle may wait
Wholly within a parking bay
Class of Vehicle
1, 2, 3, 4, 5, 9
Hours and Days of Operation of Parking Place and Charge Period
All hours on each day of the year
Max. Period for which a Vehicle may wait
24hrs and Permit Holders
Proposed Changes and/or Charges
Amended Plan
Dyma ddosbarthiadau'r cerbydau y cyfeirir atynt uchod: Dosbarthiadau cerbydau
1 Beiciau modur unigol

2 Cerbydau cofrestredig i'r anabl

3 Ceir modur

4 Cyfuniadau o feiciau modur

5 Cerbydau modur sydd a phwysau cerbyd gros o lai na 3.5 tunnell

6 6l-gerbydau

7 Carafannau Ceir manylion

dur sydd 3 phwysau fwy na 3.5 tunnell 5.5 metr o hyd
u 6l-gerbyd cychod sy'n nnell neu 5.5 metr o hyd na 5.5 metr o hyd
u 61-gerbyd cycnod sydd nell neu 5.5 metr o hyd
sydd, ynghyd %. chynllun

The Classes of Vehicles referred to above are Vehicle Classes
1 Solo Motor Cycles

2 Registered Disabled Vehicles

3 Motor Cars

4 Motor Cycle Combinations

5 Motor Vehicles not exceeding 3.5 tonnes GVW or 5.5 metres in length

6 Trailers

8 Motor Vehicles exceeding 3.5tonnes GVW and 5.5metres in length

9 Coaches

Coaches
10 Boats and / or Boat Trailers not exceeding 3.5 tonnes or 5.5 metres in length.

11 Boats and /or Boat Trailers exceeding 3.5 tonnes or 5.5 metres in length.

7 Caravans
Full details of the proposals are contained in the Draft Order which, together with a plan showing the parking place affected, a copy of the Pembrokeshire County Council (Off Street Parking Places) (Consolidation) Order 2011 and a Statement of the Council's Reasons for proposing to make the Order, may be found on the Pembrokeshire County Council website

www.pembrokeshire.gov.uk_

. For further details, please contact Parking Services & Streetcare Manager on 01437 775404 or email

Parking@pembrokeshire.gov.uk

.
All objections relating to the proposed Order must be made in writing. All objections must specify the grounds on which they are made. All such written objections and representations should be sent to the undersigned at the address provided below, by Wednesday, 2nd March 2022. Dated this 2nd day of February 2022 Darren Thomas Head of Infrastructure
County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 1TP
yn nodi'r'mannau parcio yr effeithir arnynt, copi o Orchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Cydgrynhofi 2011, a datganiad o resymau'r cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn, ar-lein ar wefan Cyngor Sir Penfro:

www.sir-benfro.gov.uk

. I gael rhagor o fanylion, cysylltwch §'r Rheolwr Gofal Stryd a Gwasanaethau Parcio ar 01437 775404 neu anfonwch e-bost at parking®

pembrokeshire.gov.uk


Rhaid i bob gwrthwynebiad sy'n ymwneud a'r gorchymyn arfaethedig gael ei gyflwyno'n ysgrifenedig. Rhaid i bob gwrthwynebiad nodi ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad. Dylid anfon pob gwrthwynebiad a sylw ysgrifenedig o'r fath at y sawl sydd wedi llofnodi isod yn y cvfeiriad a ddarperir erbyn dydd Mercher, 2 Mawrth 2022. Dyddiedig yr 2il ddiwrnod hwn o Chwefror 2022 Darren Thomas Pennaeth Seilwaith
Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1TP

Attachments

HAV2328699.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices