Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (VARIOUS LOCATIONS, HAVERFORDWEST AREA) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022

Notice ID: HAV2328332

Notice effective from
9th February 2022 to 11th March 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
SIR BENFRO (LLEOLIADAU AMRYWIOL, ARDAL HWLFFORDD) GORCHYMYN 2022 (GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL PROS PRO)
Hysbysir bod Cyngor Sir Penfro, ar 61 o leiaf saith niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig i alluogi gwaith i aikwynebu'r gerbytffordd. Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd dros dro yr holl draffig cerbydau ac eithrio cerbydau esempt rhag mynd ar hyd y rhannau hynny o'r ffordd a nodir yn yr atodlen i'r hysbysiad hwn.
i
Bydd y gwaith yn cael ei wneud ar raglen dreigl gyda'r llwybr amgen yn cael ei benderfynu ac arwyddion yn cael eu gosod yn unol a" hynny wrth i'r gwaith fynd rhagddo. Bydd mynediad i gerddwyryn parhau drwy gydol y cyfnod cau. Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, y gosodir arwyddion priodol yn eu cylch, yn dod i rym ddydd Llun 14 Chwefror 2022 ac yn parhau mewn grym am tua 2 wythnos i gyd (nodir brasamcan o hyd ar gyfer pob lleoliad yn yr atodlen, ond gall y dyddiadau/ cyfnodau hyn newid yn dibynnu ar gynnydd y gwaith).
a"
i
Bydd y Gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis rhag ofn y bydd
angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd amgylchiadau annisgwyl.
Dyddiedig 26 lonawr 2022
Darren Thomas
Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
_Lleoliad
Dunsany Park &
Addison Road_
Cleddau Avenue
Portfield Avenue & Richmond Crescent Cuckoo Lane
I Ffordd Newydd
Ffordd Newydd
ATODLEN Adran
Pyddiad/hyd
14/02/22 am tua 4 diwrnod 16/02/22 am tua 3 diwrnod 19/02/22 am tua 4 diwrnod 22/02/22 am tua 2 ddiwrnod 23/02/22 am tua 5 diwrnod
Eu hyd cyfan Ei hyd cyfan Eu hyd cyfan Ei hyd cyfan
O'i chyffordd 3 Sgwlr Salutation i'r dwyrain i bwynt ger yr eiddo a elwir
Windy Ridge - Mae'n bosibl mai dim ond ar ddydd Sul 27 Chwefror y bydd angen cau'r safle (er mwyn tarfu cyn lleied ag y _bo modd)__
THE COUNTY OF PEMBROKE (VARIOUS LOCATIONS, HAVERFORDWEST AREA) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022
NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The proposed Order is necessary so that carriageway resurfacing works can be carried out The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than exempted vehicles from proceeding along those sections of road identified in the schedule to this notice.
The works will be carried out on a rolling programme with the alternative route being
determined and signed accordingly as works progress.
Pedestrian access will be maintained for the duration of the closure.
It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect
on Monday 14th February 2022 and remain in force for approximately 2 weeks in total
(an approximation of duration for each location is identified in the schedule, however
these dates/durations may change dependent on works progress).
The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency
should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen
circumstances.
Dated this 26th day of January 2022 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest
SCHEDULE
_Location
Dunsany Park & Addison Road
Section
Their whole lengths
Date/Duration
14/02/22 for approx. 4 days
Location

Cleddau Avenue
Section
Its whole length
Date/Duration
16/02/22 for approx. 3 days
Location
Portfield Avenue & Richmond Crescent
Section
Their whole lengths
Date/Duration
19/02/22 for approx. 4 days
Location
 Cuckoo Lane
Section
Its whole length
Date/Duration
22/02/22 for approx. 2 days
Location
New Road
Section
From its junction with Salutation Square east to a point near the property known as Windy Ridge - It is possible that the closure may only be required on Sunday 27th February (to minimise disruption)
Date/duration
23/02/22 for approx. 5 days

Attachments

HAV2328332.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices