Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (DEW STREET/ALBERT STREET/ SHIPMANS LANE/MILFORD ROAD, HAVERFORDWEST) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022

Notice ID: HAV2342119

Notice effective from
23rd February 2022 to 25th March 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
GORCHYMYN SIR BENFRO (STRYD DEWI/ STRYD ALBERT / LON SHIPMANS / FFORDD MILFORD, HWLFFORDD (GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO) 2022 Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991. Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol er mwyn gosod wyneb newydd ar y gerbytffordd.
Rhoddir
drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991. Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol er mwyn gosod wyneb newydd ar y gerbytffordd.
Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd dros dro yr holl draffig cerbydol ac eithrio cerbydau esempt rhag mynd ar hyd y rhannau hynny o'r ffordd yn Stryd DewiStryd Albert/LSn Shipmans/Ffordd Milford, Hwlffordd He maent i gyd yn cyfarfod. Bydd y llwybr amgen ar gyfer traffig yn cael ei bennu a'i arwyddo yn unol a hynny wrth i'r gwaith fynd rhagddo.
Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal drwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ynghau.
Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, y bydd arwyddion priodol ar eu cyfer, yn dod i rym ddydd Sul 6 Mawrth 2022 am ddau Sul yn olynol.
Bydd y Gorchymyn yn parhau'n ddilys am gyfnod o ddim mwy na 12 mis rhag ofn y
bydd angen aildrefnu'r gwaith neu y bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.
Dyddiedig 23 diwrnod o Chwefror 2022
Darren Thomas
Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
THE COUNTY OF PEMBROKE (DEW STREET/ALBERT STREET/ SHIPMANS LANE/MILFORD ROAD, HAVERFORDWEST) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The Order is necessary so that carriageway resurfacing work can be carried out. The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than exempted vehicles from proceeding along those sections of road at Dew Street/ Albert Street/Shipmans Lane/Milford Road, Haverfordwest where they all meet. The alternative route for traffic will be determined and signed accordingly as works progress.
Pedestrian access will be maintained for the duration of the closure.
It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into
effect on Sunday 6th March 2022 for two consecutive Sundays.
The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency
should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen
circumstances.
Dated this 23rd day of February 2022 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest
Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest

Attachments

HAV2342119.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices