Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (PEMBROKE ROAD, HAVERFORDWEST) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022

Notice ID: HAV2342121

Notice effective from
23rd February 2022 to 25th March 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIRPENFRO

GORCHYMYN SIR BENFRO (HEOL PEN FRO, HWLFFORDD) (GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO) 2022 Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu, nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, wneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.

Rhoddir

trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu, nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, wneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.

MaeV Gorchymyn arfaethedig yn angenrheidiol fel y gellir gwneud gwaith i'r prif gyflenwad nwy.

Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd dros dro yr holl draffig cerbydol oni bai am gerbydau eithriedig rhag mynd ar hyd y rhan honno o Heol Penfro, Hwlffordd - o'i chyffordd a Magdalen Street, i'r de i'w chyffordd S Haylett Lane.

a

Y llwybr amgen ar gyfer traffig fydd ffordd yr C3007 Freystrop i Burton, ffordd yr A477 Burton i Johnston, ffordd yr A4076 Johnston i Bontfadlen, Cylchfan Pontfadlen a Heol Penfro.Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.

Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a fydd yn cael eu dangos gan arwyddion ffyrdd, yn dod i rym ddydd Mawrth, 15 Mawrth 2022, ac yn parhau mewn grym am oddeutu pythefnos neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau.Bydd y Gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis fel cynllun with

gefn pe bai angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl,

Dyddiedig y 23ain diwrnod hwn o Chwefror 2022

Darren Thomas

Pennaeth Seilwaith

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

THE COUNTY OF PEMBROKE (PEMBROKE ROAD, HAVERFORDWEST) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.

is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.

The proposed Order is necessary so that gas main works can be carried out. The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than exempted vehicles from proceeding along that section of Pembroke Road, Haverfordwest - from its junction with Magdalen Street, south to its junction with Haylett Lane

The alternative route for traffic will be C3007 Freystrop to Burton road, A477 Burton to Johnson road, A4076 Johnson to Merlins Bridge road, Merlins Bridge Roundabout and Pembroke Road.

Pedestrian access will be maintained for the duration of the closure. It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect on Tuesday 15* March 2022 and remain in force for approximately 2 weeks or until completion of the works.

The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen circumstances.

Dated this 23rd day of February 2022 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest

Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest

Attachments

HAV2342121.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices