Search for more Public Notices in your area
Planning

Planning, Pembrokeshire County Council

Notice ID: HAV2347384

Notice effective from
2nd March 2022 to 1st April 2022

CYNGOR SIR PENFRO PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12
Rhif cyf. / Ref No. 21/1031/PA
Datblyglad arfaethedig yn / Proposed Development at:
Site of Haverfordia House, Winch Lane, Haverfordwest, SA61 2DN
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Cyngor Sir Penfro /
Pembrokeshire County Council
Yn gwneud cais i am ganiatad cynllunio i / Is applying for planning permission for: Canolfan ailalluogi arfaethedig a chyfleuster byw £ chymorth, gan gynnwys 25 o fflatiau (gwely 20x1 a gwely 5x2), a gwaith seilwaith a thirwedd cysylltiedig. / Proposed reablement centre and assisted living facility, including 25 apartments (20x1 bed and 5x2 bed), and associated infrastructure and landscape works
Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a Major Development. Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn f All comments must be received by:
Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 02/03/2022_
Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu
eu rhoi ar-lein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y
Cyfarwyddwr Gwasnaethau Cymunedol
(Gan ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynol:
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Penfro,
SA61 1TP
Anyone who wishes to make representations about these applications can submit their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of Community Services (quoting reference) at the following address:
County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 1TP
Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copi'au o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2347384.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices