Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (FOOTPATH SP 32/70 AT THE COMMONS, PEMBROKE) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR & NON-VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022

Notice ID: HAV2353284

Notice effective from
9th March 2022 to 8th April 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

GORCHYMYN SIR BENFRO (LLWYBR TROED SP32/70 YN Y COMINS, PENFRO) (GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL A THRAFFIG NAD YW'N GERBYDOL DROS DRO) 2022

Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.

Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol fel y gellir gwneud gwelliannau i Iwybr troed. Effalth y Gorchymyn fydd gwahardd dros dro bob traffig cerbydol a di-gerbyd, ac eithrio cerbydau eithriedig, rhag mynd ar hyd y rhan honno o Iwybr troed SP32/70 yn Y Comins, Penfro - o bwynt oddi ar I6n gefn Owen Street (ger Thomas Street) i'r gogledd i faes parcio'r Comin.

Bydd y llwybr amgen ar gyfer cerddwyr yn cael ei bennu a'i gyfeirio wrth i'r gwaith fynd yn ei f laen.

Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a fydd yn cael eu dangos gan arwyddion ffyrdd,

yn dod i rym ddydd Llun, 14 Mawrth 2022, ac yn parhau mewn grym am oddeutu

pedair wythnos neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau.

Bydd y Gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis fel cynllun wrth

gefn pe bai angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.

Dyddiedig 9 Mawrth 2022

Darren Thomas

Pennaeth Sellwaith

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

THE COUNTY OF PEMBROKE (FOOTPATH SP 32/70 AT THE COMMONS, PEMBROKE) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR & NON-VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.

The Order is necessary so that footpath improvement works can be carried out.

The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular and non-vehicular

traffic other than exempted vehicles from proceeding along that section of the

footpath SP32/70 at The Commons, Pembroke - from a point off the rear lane of

Owen Street (nr Thomas Street) north to the Common car park

The alternative route for pedestrians will be determined and signed as works

progress

It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect on Monday 14* March 2022 and remain in force for approximately 4 weeks or until completion of the works.

The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency

should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen

circumstances.

Dated this 9* March 2022

Darren Thomas

Head of Infrastructure

Pembrokeshire County Council

County Hall

Haverfordwest

Attachments

HAV2353284.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices