Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pembrokeshire, Off street Parking Places

Notice ID: HAV2358782

Notice effective from
16th March 2022 to 15th April 2022


Pembrokeshire County Council Cyngor Sirpenfro

Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio Oddiar Y Stryd) (Cydgrynhoi) 2011 _(Gorchymyn Amrywio

RHIF111021)_

Mae Cyngor Sir Penfro, wrth arfer ei bwerau o dan adrannau 32 a 35 a Rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("Deddf 1984") ac fel y*i diwygiwyd, a darpariaethau Deddf Rheoli Traffig 2004 a phob pwer galluogi arall yn y Ddeddf. ac ar 61 ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol a Rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf 1984, drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn:-Bydd y Gorchymyn hwn yn dod i rym ar 16eg Mawrth 2022 a gellir ei ddyfynnu fel Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2011 (Gorchymyn Amrywio Rhif 11).
Bydd Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio oddi ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2011, a ddaeth i rym ar 1 Chwefror 2011, yn cael ei amrywio er mwyn cynnwys y canlynol:-
1. Diwygio cynllun y man parcio a rhif 71 ATODLEN 1

The pembrokeshire county council (off-street parking places) (consolidation) order 2011 _(variation order no. 11 2022)

Pembrokeshire County Council in exercise of its powers under Sections 32 and 35 and Part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the 1984 Act") and as amended and the provisions of the Traffic Management Act 2004 and of all other enabling power of the Act and after consulting the Chief Officer of Police in accor­dance with Part III of Schedule 9 to the 1984 Act hereby make the following Order:-This Order shall come into operation on the 16* March 2022 and may be cited as the Pembrokeshire County Council (Off-Street Parking Places) (Consolidation) Order 2011 (Variation Order No. 11).
The Pembrokeshire County Council (Off-Street Parking Places) (Consolidation) Order 2011 which came into operation on the 1" day of February 2011 shall be varied so as to include the following:-
1. To amend the plan of car parking place numbered 71

SCHEDULE 1
Item  Name of Parking Place  Position in which a vehicle may wait  Class of Vehicle  Hours and Days of Operation of Parking Place and Charge Period  Max Period for which a Vehicle may wait  Proposal Charages and / or Charges

71  Scolton Manor, Spittal  Wholly within a parking bay  1, 2, 3, 4, 5, 9  All hours on each day of the year  24hrs and Permit holders  Amended Plan
The Classes of Vehicles referred to above are:
Vehicle Classes
1 Solo Motor Cycles
2 Registered Disabled Vehicles
3 Motor Cars
4 Motor Cycle Combinations
5 Motor Vehicles not exceeding 3.5 tonnes GVW or 5.5 metres in lengh
6 Trailers
7 Caravans
8 Motor Vehicles exceeing 3.5 tonnes GVW and 5.5 metres in length
9 Coaches
10 Boats and / or Boat Trailers not exceeding 3.5 tonnes or 5.5 metres in length
11 Boats and / or Boat Trailers exceeing 3.5 tonnes or 5.5 metres in length

Dyma ddosbarthiadau'r cerbydau y cyfeirir atynt uchod: Dosbarthiadau cerbydau

GIVEN the Common Seal of Pembrokeshire County Council this [date] THE COMMON SEAL OF PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL was hereunto affixed in the presence oft-Authorised Signatory
RHODDIR o dan Sel Gyffredin Cyngor Sir Penfro ar y [dyddiad] hwn Rhoddwyd SEL GYFFREDIN SIR PENFRO
ym mhresenoldeb:-Llofnodwr Awdurdodedig

Attachments

HAV2358782.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices