Search for more Public Notices in your area
Traffic

Various Roads, Pembroke) (20mph Speed Limit

Notice ID: HAV2367946

Notice effective from
23rd March 2022 to 22nd April 2022


Pembrokeshire County Council Cyngor Sir Penfro
Gorchymyn Sir Benfro (Ffyrdd Amrywiol, Penfro) (Terfyn Cyflymder 20mya)

2022 Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud Gorchymyn ar yr 18fed diwrnod o Fawrth 2022 o dan Adrannau 84 a rhan III o Atodlen 9 Deddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf").
Rhoddir
trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud Gorchymyn ar yr 18fed diwrnod o Fawrth 2022 o dan Adrannau 84 a rhan III o Atodlen 9 Deddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf").
Effaith hyn fydd cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar hyd y ffordd a nodir yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn.
Bydd y terfyn cyflymder yn ffurfio rhan o gynllun gwella diogelwch cerddwyr a diogelwch ar y ffyrdd ar Grove Hill ac ymrwymiad i gyflwyno terfynau cyflymder o 20mya y tu allan i brif fynedfa ysgol. Daw'r Gorchymyn i rym ar y 18fed diwrnod o Fawrth 2022, a gellir archwilio copi ohono, ynghyd a map sy'n dangos hyd y ffordd yr effeithir ami, ar-lein yn

www.sir-benfro.gov.uk/rheoleiddio-trraffig-

ffyrdd
Gall unrhyw un sy'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan y Ddeddf, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad yn y Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani mewn perthynas a'r Gorchymyn, gyflwyno cais i'r Uchel Lys at y diben hwn o fewn chwe wythnos i'r dyddiad y gwnaed y Gorchymyn. Dyddiedig y 23fed diwrnod hwn o Fawrth 2022 Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro
ATODLEN Terfyn cyflymder 20mya Ffordd Hyd

Dosbarth III (C3141) Grove Hill O bwynt 15 metr i'r gogledd o
Grove Drive i bwynt 138 metr o fetrau i'r gogledd o Grove Way.
A4139, Orange Way O bwynt sy'n 33 metr i'r de-

ddwyrain o'r gyffordd a'r B4319 i bwynt sy'n 34 metr i'r gogledd-ddwyrain o Grove Hill.


The County Of Pembroke (Various Roads, Pembroke) (20mph Speed Limit) Order 2022


NOTICE is hereby given that on the 18th day of March 2022 Pembrokeshire County Council made an Order under Sections 84 and part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulations Act 1984 ("the Act").
is hereby given that on the 18th day of March 2022 Pembrokeshire County Council made an Order under Sections 84 and part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulations Act 1984 ("the Act").
The effect of which will be to introduce a 20mph speed limit along that length of road contained in the Schedule to this notice. The speed limit will form part of a pedestrian and road safety improvement scheme on Grove Hill and a commitment to introduce 20mph limits outside the main entrance of a school.
The Order will come into force on the 1 st day of April 2022, a copy of which together with a map showing the length of road affected, maybe examined online at

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-public-notices

Any person who desires to question the validity of this Order or of any provision contained within it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Act, or on the grounds that any requirement of the Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, may within six weeks of the date on which the Order was made apply to the High Court for this purpose. Dated this 23rd day of March 2022 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council

SCHEDULE

20mph speed limit Road
Length

Class III (C3141) Grove Hill From a point 15 metres north of Grove Drive
to a point 138 metres north of Grove Way.
A4139, Orange Way From a point 33metres south east of the

junction with the B4319 to a point 31 metres north east of Grove FHill

Attachments

HAV2367946.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices