Search for more Public Notices in your area
Planning

Pembrokeshire, Multi Planning Notices

Notice ID: HAV2371008

Notice effective from
30th March 2022 to 29th April 2022


Cyngor Sir Penfro

Pembrokeshire County Council


Cynllunio Gwlad a Thref Gorchymyn (Gweithdrefn Rheoli Datblygiad) (Cymru) 2012 Hysbysiad Dan Erthygl 12

Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 Notice Under Article 12 rhif cyf./ ref no. 21/0975/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Great Wedlock, GUMFRESTON, Tenby, Pembrokeshire, SA70 8RB
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr and Mrs Andrew and Maxine Evans Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Ann ganiatad / For permission for: Newid Defnydd Arfaethedig hen ysguboriau amaethyddol (cyfeirnod ysguboriau 1 a 2) i bare atyniadau ceirw, defnydd addysgol a digwyddiadau, gyda maes parcio ar brif fuarth y fferm. Cynnig i osod Solar Ffbtofoltaig ar Ysgubor 1 a mannau gwefru cerbydau. Cadw ardal ddiogel i wylio ceirw ynghlwm wrth ysgubor 1. Newid Defnydd Arfaethedig hen garej i bractis miKeddygol anifeiliaid mawr ac anifeiliaid mor. Newid Defhydd Arfaethedig Ysgubor amaethyddol (cyfeirnod Ysgubor 3) i Adeilad milfeddygol (gyda defnydd atodol gan y fferm geirw pan fo angen). Newid Defhydd Arfaethedig hen Ysgubor amaethyddol (cyfeirnod Ysgubor 4) i ystafell beiriannau. Creu mynediad newydd i'r B4318. Gwaith tirlunio a seilwaith iV prif safle a chreu ardaloedd plannu lliniaru newydd. / Proposed Change of Use of former agricultural barns (reference barns 1 and 2) to a deer attraction park, educational and events Use, with car park to main farm yard. Proposed installation of Solar PV to Barn 1 and electric vehicle charging points. Retention of secure deer viewing area attached to barn 1. Proposed Change of Use of former garage to large animal and marine veterinary practice. Proposed Change of Use of agricultural Barn (reference Barn 3) to Veterinary building (with ancillary use by deer farm when required). Proposed Change of Use of former agricultural Barn (reference Barn 4) to plant room. Creation of new access to B4318. Landscaping and infrastructure works to main site and creation of new mitigating planting areas.
MaeV uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a Major Development. Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 13/04/2022


Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012 Hysbysiad dan Adran 73 a Rheoliad 10 Town and Country Planning (Listed Buildings and Conservation areas) Act 1990 Town and Country Planning

(Listed Buildings and Conservation Areas) (Wales) Regulations 2012 Notice Under Section 73 and Regulation 10 rhif cyf. / ref no. 21/1197/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Compton House, 7, Main Street, Fishguard, Pembrokeshire, SA65 9HG Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: B & J Morgan
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Gosod teras to uwch yn lle'r estyniad unllawr cefn presennol. Adeiladu wal barapet ar ymyl to'r estyniad deulawr cefn, ynghyd a gosod pwmp gwres ffynhonnell aer. / Replace the existing rear single storey extension with a raised roof terrace. Construct a parapet wall to the roof edge of the rear two storey extension, together with the installation of an air source heat pump..
MaeV uchod o fewn Ardal Gadwraeth / The above fall(s) within a Conservation Area
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 20/04/2022
RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING
(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 21/1088/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Pembroke House, 6-7,
Spring Gardens, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 2EL
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr Jeff Taylor, Taylor Made Homes
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County
Council
Am ganiatad / For permission for: M£n addasiadau mewnol i'r gosodiadau a
gymeradwywyd dan Ganiatad Adeilad Rhestredig 16/0435/LB /Minor internal
alterations to layouts approved under Listed Building Consent 16/0435/LB
MaeV uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig /
The above directly affect /affect(s) the setting of a Listed Building.
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by:
20/04/2022

Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 30/03/2022
Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi
ar-Jein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr
Gwasnaethau Cymunedol
(Gan ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynol:
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Penfro,
SA61 1TP

Anyone who wishes to make representations about these applications can submit
their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of
Community Services (quoting reference) at the following address:
County Hall,
Haverfordwest,
Pembrokeshire
SA61 1TP

Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2371008.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices