Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pembrokeshire, Multi Traffice Notices, 30mph & 40mph Speed Limit

Notice ID: HAV2378265

Notice effective from
6th April 2022 to 6th May 2022


Pembrokeshire County Council Cyngor Sir Penfro
Sir Benfro (A487 A Ffyrdd Cyffinioligroes Pelcomb) (Terfyn Cyflymder 30mya A 40mya) Gorchymyn 2022

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro, ar y 4fed diwrnod o Ebrill 2022, wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 84 a rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf"). Effaith y Gorchymyn fydd gosod terfyn o 30mya drwy'r gyffordd a'r pentref a darparu terfyn cyflymder "clustogfa" 40mya rhwng y 30mya a'r cyflymder cenedlaethol cyfyngedig fel y nodir yn yr Atodlen i'r gorchymyn hwn. Dav/r gorchymyn i rym ar y 29fed diwrnod o Ebrill 2022 a gellir gweld copi ohono ynghyd § map sy'n dangos y darnau o ffordd yr effeithir arnynt, ar-lein yn www, pembrokeshire.gov.ulvTRO-public-notices
Gall unrhyw berson sy'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn neu unrhyw
ddarpariaeth a gynhwysir ynddi ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan y Ddeddf,
neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf neu unrhyw offeryn
a wneir oddi heibio mewn perthynas §'r Gorchymyn, wneud hynny o fewn chwe
wythnos i'r dyddiad y gwnaed y Gorchymyn i'r Uchel Lys aty diben hwn.
Wedi'i ddyddio ar y 6fed diwrnod hwn o Ebrill 2022

Darren Thomas

Pennaedi Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Atodlen 1 Terfyn Cyflymder 30mya
Ffordd Hyd

C3160 i Lambston O bwynt 30 metr i'r gorllewin o'r gyffordd a'r A487. U3087 i Camrose O bwynt 200 metr i'r dwyrain o'r gyffordd a'r A487 Pelcomb Villas Hyd cyfan

Atodlen 2 Terf/n Cyflymder 40mya
A487 O bwynt 209 metr i'r gogleddorilewin o'r gyffordd S'rC3160

i bwynt 260 metr i'r De-ddwyrain.


The County Of Pembroke (A487 & Adjoining Roads At Pelcomb Cross)
(30mph & 40mph Speed Limit) Order 2022

NOTICE is hereby given that on the 4th day of April 2022 Pembrokeshire County Council made an Order under Section 84 and part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act"). The effect of the Order will be to impose a 30mph limit through the junction and village and provide a 40mph "buffer zone" speed limit between the 30mph and national speed limited as specified in the Schedule to this order. The order will come into force on the 29th day of April 2022 a copy of which together with a map showing the lengths of road affected, may be viewed on line at www.

pembroteshire.gw.uk/TRO-public-notices


Any person who desires to question the validity of this Order or of any provision
contained within it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Act, or
on the grounds that any requirement of the Act or of any instrument made under it has
not been complied with in relation to the Order, may within six weeks of the date on which
the Order was made apply to the High Court for this purpose.
Dated this 6th day of April 2022
Darren Thomas
Head of Infrastructure
Pembrokeshire County Council
County Hall
Haverfordwest

Schedule 1

30mph Speed Limit

Road   Length
C3160 to Lambston From a point 30 metres west of the junction with A487.
U3087 to Camrose From a point 200 metres east of the junction with A487 Pelcomb Villas Entire length

Schedule 2 40mph Speed Limit
A487 From a point 209 metres north west of the junction with the C3160 to a point 260 metres South East.

Attachments

HAV2378265.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices