Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pembrokeshire, Multiple Traffic Notices, Temporary Prohibition of Vehicular Traffic

Notice ID: HAV2385016

Notice effective from
13th April 2022 to 13th May 2022


Pembrokeshire County Council Cyngor Sir Penfro
Gorchymyn Sir Benfro (Amryw Ffyrdd, Gogledd Sir Benfro) (Gwaharddiad A Chyfyngiad Dros Dro Ar Draffig Cerbydol)

2022

Rhoddir Rhybudd trwy hyn bod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud gorchymyn yn unol ag Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y diwygiwyd hi gan Ddeddf Traffig Pfyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991. Mae angen y gorchymyn arfaethedig er mwyn gallu gweithio i gyweirio a gosod wyneb newydd ar hyd amryw heolydd o fewn y wardiau Cymuned a Thref hynny a welir yn yr atodlen isod.

Effaith y Gorchymyn, a fydd yn ddilys am gyfnod o ddim mwy na 12 mis, fydd:-
a) gwahardd dros dro pob traffig cerbydol, heblaw cerbydau sydd wedi eu neithrio, rhag mynd ar hyd y rhannau hynny o'r heol He nad oes digon o led yn y cerbytffordd i gynnal y llif traffig yn ystod y gwaith.

b) gorfodi cyfyngiad cyf lymder o 20mya ar bob rhan o'r heol yn dilyn y gwaith aikwynebu.

Y bwriad yw hvn; bydd y cyfyngiadau, ag arwyddion yn cyfateb iddynt, yn cael eu rhoi ar waitn ar ddydd Llun 25 Ebrill 2022 a bydd y gwaith yn cael ei wneud yn unol a rhaglen dreigl. Bydd llwybrau teithio amgen ar gyfer y traffig yn cael eu darparu, ag arwyddion yn cyfateb iddynt. Bydd mynedfa i gerddwyr dal i fod ar gael yn ogystal a mynedfa cyfyngedig i gerbydau er mwyn iddynt fynd i'r eiddo a effeithir.

Mae rhestr o'r heolydd yr effeithir arnynt ar gael trwy anfon e-bost at yr
Adran Traffig, Cyngor Sir Penfro

rTraffic@pembroKeshire.gov.uk

).

@pembroKeshireDyddiedigy 13 dydd hwn o Ebrill 2022
Darren Thomas
Pennaeth Isadeiledd
Neuadd y Sir
Hwlffordd

ATODLEN

Amryw ffyrdd yn wardiau Cymuned a Thref yn:-
Amroth, Burton, Camrose, Caeriw, Clydau, Crymych, Dinas Cross,
East Wiliamston, Hundleton, Johnston, Kilgetty, Llanbedr Felffre, Llandyfai,
Treletert, Llangwm, Llanrhian, Maenorbyr, Martletwy, Maenclochog,
Aberdaugleddau Dwyrain, Neyland Gorilewin, Penfro St Marys South,
Penfro St Michael, Penalun, Saundersfoot, Scleddau, Solfach, Llanismel,
St Ishamels, The Havens, Cas-Wis

The County Of Pembroke (Various Roads, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition And Restriction Of Vehicular Traffic) Order 2022

Notice is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The Order is necessary to enable carriageway patching and resurfacing works to be carried out along various roads within those Community and Town wards contained in the Schedule below.
The effect of the Order, which will have a maximum duration of 12 months, will be to:-
a) temporarily prohibit all vehicular traffic, other than exempted vehicles, from proceeding along those sections of road where there is insufficient carriageway width to maintain traffic flow during me works.

b) impose a temporary 20mph speed limit on all sections of road following resurfacing works.

It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come
into force on Monday 25* April 2022 with work being undertaken on a
rolling programme. Alternative routes will be provided and signed accordingly.
Pedestrian access will also be maintained together with limited vehicular access to
affected properties which are located outside of the works area.
A list of the roads affected can be obtained by e.mail from the Traffic Section,
Pembrokeshire County Council

lTraffic@pembrokeshire.gov.uk

).
Dated this 13th day of April 2022

Darren Thomas
Head of Infrastructure
County Hall
Haverfordwest

SCHEDULE

Various Roads in the Community and Town wards of:-
Amroth, Burton, Camrose, Carew, Clydau, Crymych, Dinas Cross, East
Williamston,
Hundleton, Johnston, Kilgetty, Lampeter Velfrey, Lamphey, Letterston, Llangwm, Llanrhian, Manorbier, Martletwy, Maenclochog, Milford Haven East, Hubberston, Neyland West, Pembroke St Mary South, Pembroke St Michael, Penally, Rudbaxton, Saundersfoot, Scleddau, Solva, St Dogmaels, St Ishmaels, The Havens, Wiston

Attachments

HAV2385016.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices