Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD AT ROBESTON WEST) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC)

Notice ID: HAV2413781

Notice effective from
18th May 2022 to 17th June 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_
GORCHYMYN SIR BENFRO (FFORDD DOSBARTH III (C3035) RICKESTON I ROBESTON CROSS A FFORDD DDIDDOSBARTH (U4091) YN ROBESTON WEST)
(GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO) 2022 Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fbd Cyngor Sir Penfro yn bwriadu, nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, gwneud gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i dlwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.
MaeV gorchymyn arfaethedig yn angenrheidiol fel y gellir gwneud gwaith torri coed. Effaith y gorchymyn fydd gwahardd yr holl draffig cerbydol dros dro ac eithrio cerbydau eithriedig rhag mynd ar hyd yr hyn a nodir yn yr atodlen isod.
Y llwybr amgen ar gyfer traffig fydd Old Hakin Road (C3006), ffordd yr C3001 i Herbrandston. ffordd yr C3001 Herbrandston i Rickeston, a ffordd yr C3035. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.

Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a fydd yn cael eu dangos gan arwyddion ffyrdd priodol, yn dod i rym ddydd Gwener 3 Mehefin 2022 ac yn parhau mewn grym am oddeutu 10 diwrnod neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau.

Bydd y gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis fel cynllun wrth
gefn pe bai angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.
Dyddiedig y 18fed diwrnod hwn o Fai 2022
Darren Thomas
Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
ATODLEN
Ffordd_
Dosbarth III (C3035) Rickeston i Robeston Cross
Disgrifiad_
o'i chyffordd yng nghyffiniau'r eiddo o'r enw High View, i'r dwyrain i'w chyffordd a ffordd yr U6091 yn Robeston West
Ffordd ddiddosbarth (U6091) yn Robeston West
- o'i chyffordd yng nghyffiniau'r eiddo o'r enw Chestnut Corner, i'r dwyrain
i'w chyffordd yng nghyffiniau'r eiddo o'r _enw Robeston Hall_
THE COUNTY OF PEMBROKE (CLASS III (C3035) RICKESTON TO ROBESTON CROSS ROAD & UNCLASSIFIED (U6091) ROAD AT ROBESTON WEST) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The proposed Order is necessary so that tree cutting works can be carried out.
The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than
exempted vehicles from proceeding along that stated in the schedule below.
The alternative route for traffic will be Old Hakin Road (C3006), C3001 road to
Herbrandston, C3001 Herbrandston to Rickeston road and C3035 road
Pedestrian access will be maintained for the duration of the closure.
It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into
effect on Friday 3rt June 2022 and remain in force for approximately 10 days or until
completion of the works.
The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen circumstances.
Dated this 18* day of May 2022 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest
SCHEDULE
Class III (C3035) Rickeston to Robeston Cross from its junction within the vicinity of the property known as High View east to its junction with the U6091 road at Robeston West
- from its junction within the vicinity of the property known as Chestnut Corner east to its junction within the vicinity of the property known as Robeston Hall
Unclassified (U6091) road at Robeston West

Attachments

HAV2413781.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices