Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pembrokeshire, Multiple Traffic Notices, 30mph Speed Limit

Notice ID: HAV2438290

Notice effective from
15th June 2022 to 15th July 2022

Pembrokeshire County Council


Gorchymyn Sir Benfro (Ffyrdd Amrywiol) (Ffyrdd Cyfyngedig A Therfyn Cyflymder 30 Mya) (Diwygiad Rhif 4) 2022

Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn bod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu cyflwyno
Gorchymyn o dan Adrannau 82, 83 ac 84 a rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio
Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf), a fydd yn diwygio 'Gorchymyn Sir Benfro (Ffyrdd
Amrywiol) (Ffyrdd Cyfyngedig a Therfyn Cyflymder o 30mya) 2017' fel bod, yn
Atodlen 1 a 2, y canlynol yn berthnasol:

Atodlen 1 - Ffyrdd Cvfvnyediy (20mm vn berthnasoh

1. Yn Atodlen 1, mewnosodwch:
1.32A.0 Hodgeston
U6341  O bwynt242 metr i'r de o'rgyffordd a'r A4139 fG).
U6341 Church View  O'r gyffordd a'r A4139 (D) i bwynt 102 metr i'r gorllewin
.

Atodlen 2 - Terfvn Cvflymder o 30mya
2. Yn Atodlen 2, mewnosodwch:
2.15A.0  Hodgeston
A4139  O'r gyffbrdd 3'r U6341, i'r gorllewin am 110 metr a 244 metr i'r dwyrain o'r gyffordd a'r U6341 Church View.

Mae'r cynigion hyn yn cael eu hyrwyddo yn dilyn adolygiad terfyn cyflymder trw/r pentref. Ceir manyllon llawn yn y Gorchymyn drafft, y gellir edrych arno ar-lein, ynghyd a map vn dangos y rhannau o'r ffordd yr effeithir arnynt, yn

https://www.sir-benfro.gov.ul%5erheoleiddio-trraffig-ffyrddDylai unrhyw unigolyn sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig anfon
datganiad ysgrifenedig sy'n nodi ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad at yr unigolyn
sydd a'i enw isod erbyn 6 Gorffennaf 2022. Dyfynnwch: Hodge S/L
Dyddiedig y 15fed diwrnod hwn o fis Mehefin 2022
Darren Thomas
Pennaeth Seihvaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd


The County Of Pembroke (Various Roads) (Restricted Roads And 30mph Speed Limit) (Amendment No.4) Order 2022

NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Sections 82, 83 and 84, and part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act"), the effect of which will be to amend 'The County of Pembroke (Various Roads) (Restricted Roads and 30mph Speed Limit) Order 2017* as though in Schedules 1 and 2 the following applies:

Schedule 1 - Restricted Roads (30mph applies)
1. In Schedule 1 Insert:
1.32A.0 Hodgeston
U6341 From a point 242 metres south of the junction with the A4139(W).
U6341 Church View  From the junction with the A4139 (E) to a point 102 metres West.

Schedule 2 - 30mph Speed Limit
2. In Schedule 2 insert:
2.15A.0 Hodgeston A4139  From the junction with the U6341, West for 110 metres and 244 metres East of the junction with the U6341 Church View.
These proposals are being promoted, following a speed limit review through the village. Full details of the proposals are contained in the draft Order, which together with a map showing the lengths of road affected, may be examined online at

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-public-noticesAny person wishing to object to the proposed Order should send in writing a
statement detailing the grounds on which the objection is made to the undersigned by
the 6th day of July 2022. Please Quote: Hodge S/L

Dated this 15th day of June 2022
Darren Thomas
Head of Infrastructure
Pembrokeshire County Council
County Hall
Haverfordwest

Attachments

HAV2438290.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices