Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pemobrokeshire, Multiple Traffic Notices, Footpath Diversion

Notice ID: HAV2443835

Notice effective from
22nd June 2022 to 22nd July 2022


Cyngor Sir Penfro Pembrokeshire County Council

Hysbysiad Gwneud Gorchymyn (Ac Eithrio Gorchymyn Diddymu Caffael) Deddf Priffyrdd 1980- Adran 119 Cyngor Sir Penfro Llwybr Troed Pp103/8 (Rhan) Ffordd Clarbeston, Cas-Wis Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2022

Bydd y gorchymyn uchod, a wnaed ar 16eg Mehefin 2022( o dan adran 119 o Ddeddf Priffyrdd 1980, yn dargyfeirio'r rhan honno o Iwybr troed cyhoeddus PP103/8 sy'n cychwyn o Bwynt A ac yn parhau i gyfeiriad de-ddwyreiniol cyffredinol gan basio drwy dri chae i ymuno a llwybr troed PP103/6 ym Mhwynt B fel y nodir ar fap y gorchymyn mewn linell fras ddu barhaus at linell sy'n dechrau o bwynt X (cyfeirnod grid OS SN01892013) sy'n cychwyn o ffordd Clarbeston at ffordd Cas-wis i'r de o Frynawel ac yn parhau i gyfeiriad gogledd- ddwyreiniol ar hyd ffin cae i bwynt Y (cyfeirnod grid OS SN02112015) gan barhau i gyfeiriad de-ddwyreiniol ar hyd ffin ogleddol y cae i bwynt Z (cyfeirnod grid OS SN02302009) gan droi i'r gogledd ac yna i'r dwyrain er mwyn cysylltu a llwybr troed rhif 6 ym mhwynt W (cyfeirnod grid OS SN02322010) fel y nodir ar fap y gorchymyn gyda llinell fras ddu doredig.
Gosodwyd copi o'r gorchymyn a map y gorchymyn yng Nghyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, a gellir eu gweld am ddim rhwng 9am a 5pm yn ystod dyddiau gwaith. Gellir prynu copi'au o'r gorchymyn a map y gorchymyn yno am £2.68.
Gellir anfon unrhyw sylwadau am y gorchymyn neu wrthwynebiadau iddo yn ysgrifenedig at y Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus yng Nghyngor Sir Penfro erbyn 20fed Gorffennaf 2022 fan bellaf. Nodwch ar ba sail y cant eu gwneud. Os na wneir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau o'r fath yn briodol, neu os tynnir unrhyw rai a wneir yn 61, gall Cyngor Sir Penfro gadarnhau'r gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y gorchymyn ei anfon at Ysgrifennydd Gwladol Cymru i'w gadarnhau, anfonir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau na chawsant eu tynnu yn SI gyda'r gorchymyn. Dyddiedig 22 Mehefin 2022 Dr. Steven Jones

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol


Notice of making of an Order (other than an Acquisition Extinguishment order) highways act 1980 - sec. 119 the Pembrokeshire County Council Footpath pp103/8 (part) Clarbeston Rd, Wiston Public path Diversion Order 2022

The above order, made on 16th June 2022, under section 119 of the Highways Act 1980, will divert that part of public footpath PP103/8 commencing from Point A and proceeding in a general south easterly direction passing through three fields to join footpath PP103/6 at Point B as marked on the Order map by a continuous bold black line to a line commencing from point X (OS grid reference SN01892013) commencing from the Clarbeston Road to Wiston road south of Brynawel and proceeding in a north easterly direction along the northern field boundary to point Y (OS grid reference SN02112015) continuing in a south easterly direction along the northern field boundary to point Z (OS grid reference SN02302009) turning north then east to connect with footpath No.6 at point W (OS grid reference SN02322010) as marked on the Order map by a broken bold black line.
A copy of the order and the order map have been placed and may be seen free of charge at Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on working weekdays. Copies of the order and order map may be bought there at the price of £2.68.
Any representations about or objections to the order may be sent in writing to the
Public Rights of Way Officer at Pembrokeshire County Council not later than
20th July 2022. Please state the grounds on which they are made.
If no such representations or objections are duly made, or if any so made are
withdrawn, the Pembrokeshire County Council may confirm the order as an
unopposed order. If the order is sent to the Secretary of State for Wales for
confirmation any representations or objections which have not been withdrawn will
be sent with the order.

Dated 22nd June 2022
Dr. Steven Jones
Director of Community Services

Attachments

HAV2443835.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices