Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pembrokeshire, Multiple Traffic Notices, Footpath Diversion

Notice ID: HAV2443857

Notice effective from
22nd June 2022 to 22nd July 2022


Pembrokeshire County Council Cyngor Sir Penfro

Notice Of Making Of An Order (Other Than An Acquisition Extinguishment Order) Highways Act 1980 - Sec 119 The Pembrokeshire County Council Footpath Pp103/37 (Part) & 38 (Part) Clarbeston Rd, Wiston Public Path Diversion Order 2022

The above order, made on 16th June 2022, under section 119 of the Highways Act 1980, will divert that part of public footpath PP103/37 commences from point A (OS grid reference SN01742050) and proceeds in a west south west direction for approximate!/ 76 metres to point B (OS grid reference SN01652049), then from point C (OS grid reference SN01622048) turning south west briefly and continuing in a west north west direction for approximate!/166 metres to point F (OS grid reference SN01462052) and that part of public footpath PP103/38 commences from point K (OS grid reference SN01462035) and proceeds in a north north east direction for approximate!/152 metres to point D (OS grid reference SN01522049) then from point E (OS grid reference SN01492050) proceeds in a north north east direction for approximate!/122 metres to point G (OS grid reference SN015320610, as marked on the Order map by a continuous bold black line, to a line commencing from point Y (OS grid reference SN01732047) and proceeds in a west direction along north of track passing the south side of agricultural building (approximately 1 metre south of building) turning north west for approximately 78 metres to point B (OS grid reference SN01652049) then from point C (OS grid reference SN01622048) proceeds west through pedestrian gate for approximately 10 metres to point X (OS grid reference SN01602048) turning north north east along the eastern boundary of L'ttle Orton for approximately 68 metres turning west north west along the northern boundary for approximately 84 metres to point W (OS grid reference SN01532057) through pedestrian gate and proceeds for approximately 8 metres passing through a pedestrian gate at point V (OS grid reference SN01522057) turning south south west along the eastern filed boundary to the southern corner of field turning west north west for approximately 33 metres turning south through pedestrian gate to point F (OS grid reference SN01462052) and commencing from point J (OS grid reference SN01432036) and proceeds in a north north east direction through a pedestrian gate and along the eastern field boundary for approximately 156 metres to point F (OS grid reference SN01462052) then from point I (OS grid reference SN01522057) proceeds in a north north east direction for approximately 28 metres to point H (OS grid reference SN01532060) passing through a pedestrian gate to point G (OS grid reference SN01532061) as marked on the Order map by a broken bold black line. A copy of the order and the order map have been placed and may be seen free of charge at Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on working weekdays. Copies of the order and order map may be bought there at the price of £2.68.
Any representations about or objections to the order may be sent in writing to the Public Rights of Way Officer at Pembrokeshire County Council not later than 20th July 2022. Please state the grounds on which they are made.
If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn,
the Pembrokeshire County Council may confirm the order as an unopposed order. If the
order is sent to the Secretary of State for Wales for confirmation any representations or
objections which have not been withdrawn will be sent with the order.
Dated 22nd June 2022
Dr. Steven Jones
Director of Community Services


Hysbysiad Gwneud Gorchymyn (Ac Eithrio Gorchymyn Diddymu Caffael) Deddf Priffyrdd1980- Adran 119 Cyngor Sir Penfro Llwybr Troed Pp103/37 (Rhan) A 38 (Rhan) Ffordd Clarbeston, Cas-Wis Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2022

Bydd y gorchymyn uchod, a wnaed ar 16eg Mehefin 2022, o dan adran 119 o Ddeddf Priffyrdd 1980, yn dargyfeirio'r rhan honno o Iwybrtroed cyhoeddus PP103/37 sy'n cychwyn o bwynt A (cyfeirnod grid OS SN01742050) ac yn parhau i gyfeiriad y gorllewin, de-orllewin am oddeutu 76 medr i bwynt B (cyfeirnod grid OS SN01652049), yna o bwynt C (cyfeirnod grid OS SN01622048) gan droi i gyfeiriad y de-orilewin am gyfnod byr a pharhau i gyfeiriad y gorllewin-ogledd-orllewin am oddeutu 166 medr i bwynt F (cyfeirnod grid OS SN01462052) ac mae'r rhan honno o Iwybr troed PP103/38 yn cychwyn o bwynt K (cyfeirnod grid OS SN01462035) ac yn parhau i gyfeiriad y gogledd, gogledd-ddwyrain am oddeutu 152 medr i bwynt D (cyfeirnod grid OS SN01522049) yna o bwynt E (cyfeirnod grid OS SN01492050) yn parhau i gyfeiriad y gogledd, gogledd-ddwyrain am oddeutu 122 medr i bwynt G (cyfeirnod grid OS SN015320610), fel y nodir ar y map gorchymyn 3 llinell fras ddu barhaus, at linell sy'n cychwyn o bwynt Y (cyfeirnod grid OS SN01732047) ac yn parhau i gyfeiriad gorllewinol ar hyd trac sy'n pasio ar ochr ddeheuol adeilad fferm (oddeutu 1 medr i'r de o'r adeilad) gan droi i gyfeiriad y gogledd-orllewin am oddeutu 78 medr i bwynt B (cyfeirnod grid OS SN01652049) yna o bwynt C (cyfeirnod grid OS SN01622048) yn parhau i'r gorilewin drwy glwyd ar gyfer cerddwyr am oddeutu 10 medr i bwynt X (cyfeirnod grid OS SN01602048) gan droi i gyfeiriad y gogledd, gogledd-ddwyrain ar hyd ffin Little Orton am oddeutu 68 medr gan droi i gyfeiriad y gorllewin, gogledd-orllewin ar hyd y ffin ogleddol am oddeutu 84 medr i bwynt W (cyfeirnod grid OS SN01532057) drwy glwyd ar gyfer cerddwyr ac yn parhau am oddeutu 8 medr gan basio drwy glwyd ar gyfer cerddwyr ym mhwynt V (cyfeirnod grid OS SN01522057) gan droi i gyfeiriad y de, de-orllewin ar hyd ffin ddwyreiniol cae at gongl ddeheuol y cae gan droi i gyfeiriad y gorilewin, gogledd-orllewin am oddeutu 3 3 medr gan droi i gyfeiriad y de drwy gfwyd ar gyfer cerddwyr i bwynt F (cyfeirnod grid OS SN01462052) a pharhau o bwynt J (cyfeirnod grid OS SN01432036) a pharhau i gyfeiriad y gogledd, gogledd-ddwyrain drwy gfwyd ar gyfer cerddwyr ar hyd ffin ddwyreiniol y cae am oddeutu 156 medr i bwynt F (cyfeirnod grid OS SN01462052) yna o bwynt I (cyfeirnod grid OS SN01522057) yn parhau i gyfeiriad y gogledd, gogledd-ddwyrain am oddeutu 28 medr i bwynt H (cyfeirnod grid OS SN01532060) gan basio drwy glwyd ar gyfer cerddwyr i bwynt G (cyfeirnod grid OS SN01532061) fel y nodir ar y map gorchymyn gyda llinell fras ddu doredig.
Gosodwyd copi o'r gorchymyn a map y gorchymyn yng Nghyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, a gellir eu gweld am ddim rhwng 9am a 5pm yn ystod dyddiau gwaith. Gellir prynu coplau o'r gorchymyn a map y gorchymyn yno am £2.68. Gellir arrfon unrhyw sylwadau am y gorcnymyn neu wrthwynebiadau iddo yn ysgrifenedig at y Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus yng Nghyngor Sir Penfro erbyn 20fed Gorffennaf2022 fan bellaf. Nodwch ar ba sail y cSnt eu gwneud. Os na wneir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau o'r fath yn briodol, neu os tynnir unrhyw rai a wneir yn dl, gall Cyngor Sir Penfro gadarnhau'r gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os catff y gorchymyn ei anfon at Ysgrifennydd Gwladol Cymru i'w gadarnhau, anfonir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau na chawsant eu t/nnu yn dl gyda'r gorchymyn. Dyddiedig 22 Mehefin 2022 Dr. Steven Jones

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Attachments

HAV2443857.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices