Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pembrokeshire, Multiple Traffic Notices, Temporary Prohibition of Vehicular Traffic

Notice ID: HAV2460608

Notice effective from
13th July 2022 to 12th August 2022


Pembrokeshire County Council Cyngor Sir Penfro
Hysbysiad Cyhoeddus Sir Benfro (Narberth Civic Week) (Moorfield Road / High Street / Spring Gardens / St James Street / Market Street / Bridge Hill / Castle Street / Market Square / Water Street, Narberth) Gorchymyn (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2022

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi llunio'r Gorchymyn canlynol dan Adran 21 Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 i atal rhwystr ac ati. YN YSTOD oriau penodol ar ddydd Sul 24, dydd Mercher 27, a dydd Sadwrn 30 Gorffennaf 2022, oherwydd gwahanol weithgareddau sy'n gysylltiedig ag Wythnos Ddinesig Arberth yn cael eu cynnal ar y briffordd (Pargd y Maer, Pram Push a'r Carnifal), bydd y darnau o'r ffordd a nodir yn Atodlen yr Hysbysiad hwn yn orlawn ac yn agored i rwystrau.
Mae Cyngor Sir Penfro YN GORCHYMYN AC YN CYFARWYDDO'r rheoliadau a ganlyn er mwyn atal rhwystr yn y darnau o ffyrdd a nodir ar y diwrnodau a nodir, yn unol S'r pwerau a roddwyd gan Adran 21 Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847:
1. Yn amodol ar y darpariaethau a gynhwysir yn erthyglau 2 a 3, ni chaiff neb beri na chaniatau i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y darnau hynny o ffyrdd a fanylir yn yr Atodlen ar gyfer yr Hysbysiad hwn.

2. Ni fydd dim yn erthygl 1 y gorchymyn hwn yn gymwys i unrhyw gerbyd a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys, cerbydau a ddefnyddir mewn cysylltiad i'r digwyddiadau sy'n arwain at y gorchymyn hwn, neu unrhyw beth a wneir gyda chaniatad neu dan gyfarwyddyd swyddog yr heddlu.

3. Bydd y cyfyngiadau a osodir gan y Gorchymyn hwn ond yn gymwys yn ystod y cymod a nodir ac i'r fath raddau a ddynodir gan arwyddion traffig, Swyddog yr Heddlu neu Swyddog Rheoli Traffig sy'n gysylltiedig a'r digwyddiad.

Dyddiedig 13 Gorffennaf 2022 Darren Thomas Pennaeth Isadeiledd Neuadd y Sir Hwlffordd

ATODLEN (amseroedd bras)
Dydd Sul 24 Gorffennaf 2022
Pared y Maer - 09:40 tan 10:20 & 11:30 tan 11:45 o'r gloch
Moorfield Road, Spring Gardens, St James Street, High Street, Market Square Pram Push - Dydd Mercher 27 Gorffennaf 2022
18:00 tan 19:30 - High Street, Spring Gardens, A478 Bridge Hill, Castle Street, Market
Street, Market Square, St James Street, Moorfield Road
18:00 tan 21:00 o'r gloch - Water Street
Par£d y Carnifal - Dydd Sadwrn 30 Gorffennaf 2022
13:00 tan 15:30 (i alluogi ceir y carnifal i osod i fyny/ gorffen)
Station Road (B4314) jet St James Street i jet John Morgan Close
13:50 -15:30 o'r gloch (Carnival Parade)
Water Street, High Street, Spring Gardens, St James Street, Market Square


Public Notice The County Of Pembroke (Narberth Civic Week) (Moorfield Road / High Street / Spring Gardens / St James Street / Market Square / Bridge Hill / Castle Street / Market Street / Water Street, Narberth) (Temporary Prohibition Of Vehicular Traffic) Order 2022

NOTICE is hereby given that the Pembrokeshire County Council has made the following Order under Section 21 of the Town Police Clauses Act 1847 for the prevention of obstruction etc.
WHEREAS during certain hours on Sunday 24*, Wednesday 27* and Saturday 30* July 2022, due to various activities associated with Narberth Civic Week taking place on the highway (Mayors Parade, 'Pram Push' and Carnival), those lengths of road as detailed in the Schedule to this Notice will be thronged and liable to be obstructed. Pembrokeshire County Council pursuant to the powers conferred by Section 21 of the Town Police Clauses Act 1847 DO HEREBY ORDER AND DIRECT that for the purpose of preventing obstruction in the said sections of road on the said days, the following regulations shall be observed:-
1. Subject to those provisions contained in articles 2 & 3, no person shall cause or permit any vehicle to proceed along those lengths of road detailed in the Schedule to this Notice.

2. Nothing in article 1 of this order shall apply to any vehicle being used by the emergency services, vehicles being used in connection with the events giving rise to this order, or anything done with the permission or under the direction of a police officer.

3. The restrictions imposed by this Order will only apply during such times and to such extend as indicated by traffic signs, a Police Officer or Traffic Management Officer associated with the event.

Dated this 13th day of July 2022 Darren Thomas Head of Infrastructure County Hall Haverfordwest

SCHEDULE
(times are approximate)
Sunday 24* July 2022
Mayors Parade - 09:40 to 10:20 hrs & 11:30hrs - 11:45hrs
Moorfield Road, Spring Gardens, St James Street, High Street, Market Square Pram Push - Wednesday 27" July 2022
18:00 to 19:30 hrs - High Street, Spring Gardens, A478 Bridge Hill, Castle Street,
Market Street, Market Square, St James Street, Moorfield Road
18:00 to 20:30 hrs - Water Street
Carnival Parade - Saturday 30* July 2022
13:00 to 15:30 hrs (to allow floats to set up / finish)
Station Road (B4314) jet St James Street to jet John Morgan Close
13:50 -15:30 hrs (Carnival Parade)
Water Street High Street, Spring Gardens, St James Street Market Square

Attachments

HAV2460608.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices