Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wolfscastle, Temporary Prohibition of Vehicular Traffic

Notice ID: HAV2465839

Notice effective from
20th July 2022 to 19th August 2022


Pembrokeshire County Council Cyngqr Sir Penfrq
Sir Benfro (Cilfach Barcio Oddiar Glangleddau, Cas-Blaidd) Gorchymyn (Gwahardd Traffig Cerbydol Dros Dro) 2022

Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fbd Cyngor Sir Penfro wedi gwneud gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Trafflg Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.
Mae angen y Gorchymyn fel y gellir sefydlu compwnd ac ardal waith yn gysylltiedig 3 gwaith i Ysgol Cas-blaidd.
Effaith y gorchymyn fydd gwahardd dros dro yr holl draffig cerbydol heblaw am gerbydau wedi'u heithrio rhag mynd ar hyd y rhan honno o'r gilfach barcio tu allan i Ysgol Cas-blaidd oddi ar Glancleddau, Cas-blaidd.

Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.
Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a fydd yn cael eu dangos gan arwyddion ffyrdd priodol, yn dod i rym ddydd Llun 25 Gorffennaf 2022 ac yn parhau mewn grym am oddeutu pum wythnos.
Bydd y Gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis fel cynllun wrth
gefn pe bai angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.
Dyddiedig y 20ed diwrnod hwn o Orffennaf 2022

Darren Thomas

Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd


The County Of Pembroke (Layby Off Glangleddau, Wolfscastle) (Temporary Prohibition Of Vehicular Traffic) Order 2022

NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The Order is necessary so that a compound and works area can be set up associated with works to Wolfscastle School.
The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than exempted vehicles from proceeding along that section of layby outside Wolfscastle School off Glangleddau, Wolfscastle.
Pedestrian access will be maintained for the duration of the closure.
It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into
effect on Monday 25th July 2022 and remain in force for approximately 5 weeks.
The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency
should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen
circumstances.

Dated this 20th day of July 2022

Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest

Attachments

HAV2465839.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices