Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pembrokeshire, Multiple Traffic Notices, Temporary Prohibition of Vehicular Traffic

Notice ID: HAV2465841

Notice effective from
20th July 2022 to 19th August 2022


Pembrokeshire County Council

Cyngqr Sir Penfro


Gorchymyn Sir Benfro (Horn's Lane A Pig Bank, Hwlffordd) (Gwahardd Traffig Cerbydol Dros Dro) 2022

Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.
Rhoddir  trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.

Mae'r gorchymyn yn angenrheidiol fel y gellir gwneud gwaith telathrebu. Effaith y gorchymyn fydd gwahardd dros dro yr holl draffig cerbydol ac eithrio cerbydau esempt rhag mynd ar hyd y rhan honno o'r ffyrdd a ddisgrifir yn yr atodlen isod. Bydd y llwybr amgen ar gyfer traffig yn cael ei bennu wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ar gau. Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a fydd yn cael eu dangos gan arwyddion ffyrdd, yn dod i rym ddydd Mercher, 27 Gorffennaf 2022, ac yn parhau mewn grym am oddeutu saith diwrnod neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau.
Bydd y gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis fel cynllun wrth
gefn pe bai angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.
Dyddiedig y 20fed diwrnod hwn o Orffennaf2022

Darren Thomas


Pennaeth Seilwaith

Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd


Atodlen
Ffordd  Disgrifiad
Horn's Lane  o'i chyffordd S Hill Street, i'r gorllewin i'w chyffordd 8 Pig Bank
Pig Bank  o'i chyffordd a Horn's Lane, i'r de i'w chyffordd yng nghyffiniau'r eiddo o'r enw Lammas


The County Of Pembroke (Horns Lane & Pig Bank, Haverfordwest) (Temporary Prohibition Of Vehicular Traffic) Order 2022

NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The Order is necessary so that telecom works can be carried out.
The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than
exempted vehicles from proceeding along that section of described in the schedule below.
The alternative route for traffic will be determined on site as works progress.
Pedestrian access will be maintained for the duration of the closure.
It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect
on Wednesday 27th July 2022 and remain in force for approximately 7 days or until
completion of the works.

The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency should
the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen circumstances.

Dated this 20th day of July 2022

Darren Thomas

Head of Infrastructure
Pembrokeshire County Council
County Hall
Haverfordwest

SCHEDULE

Road_Description_
Horns Lane  from its junction with Hill Street, west to its junction with Pig Bank
Pig Bank  from its junction with Horns Lane, south to its junction within the vicinity of the property known as Lammas

Attachments

HAV2465841.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices