Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire County Council
Traffic

Pembrokeshire, Multiple Traffic Notices, 30mph Speed Limits

Notice ID: HAV2466802

Notice effective from
20th July 2022 to 19th August 2022

Pembrokeshire County Council


Gorchymyn Sir Benfro (Ffyrdd Amrywiol) (Ffyrdd Cyfyngedig A Therfyn Cyflymder 30 Mya) (Diwygiad Rhif 4) 2022

Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn, ar yr 19eg diwrnod o Orffennaf 2022, y gwnaeth Cyngor Sir Penfro Orchymyn dan Adrannau 82,83 ac 84 a rhannau III a IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddr), y mae ei effaith yn diwygio 'Gorchymyn Sir Benfro (Ffyrdd Amrywiol) (Ffyrdd Cyfyngedig a Therfyn Cyflymder o 30 mya) 2017' fel bod, yn Atodlen 1 a 2, y canlynol yn berthnasol:

Atodlen 1 - Ffyrdd Cyfyngedig (30myayn berthnasoh
1.32A.0  Hodgeston
U6341  O bwynt 242 metr i'r de o'r gyffordd a'r A4139 (G).
U6341 Church View O'r gyffordd a'r A4139 (D) i bwynt 102 metr i'r gorllewin.

Atodlen 2 Terfyn Cyflymder o 30mya
2.15A.0  Hodgeston
A4139 |OV gyffordd a'r U6341, i'r gorllewin am 110 metr a 244 metr i'r dwyrain o'r gyffordd a'r U6341 Church
View.

Gellir cyfeirio at y Gorchymyn hwn fel 'Gorchymyn Sir Benfro (Ffyrdd Amrywiol) (Ffyrdd Cyfyngedig a Therfyn Cyflymder 30 mya) (Diwygiad Rhif 4) Gorchymyn 2022' a bydd yn dod i rym ar y 5ed diwrnod o Medi Dwy Fil Dau Ddeg a Dau. Caiff unrhyw un sy'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y gorchymyn hwn neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan y Ddeddf neu ar y sail na chydymffurfir ag unrhyw rai o ofynion y Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas a'r gorchymyn wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn o fewn chwe wythnos i'r dyddiad y gwnaed y gorchymyn. Dyddiedig y 20fed diwrnod hwn o Orffennaf 2022 Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro Neuadd y Sir Hwlffordd

The County Of Pembroke (Various Roads) (Restricted Roads And 30mph Speed Limit) (Amendment No.4) Order 2022

NOTICE is hereby given that on the 19th day of July 2022 Pembrokeshire County Council made an Order under Sections 82, 83 and 84 and parts III and IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act") the effect of which amends 'The County of Pembroke (Various Roads) (Restricted Roads and 30mph Speed Limit) Order 2017' as though in Schedules 1 & 2 the following applies:

Schedule 1 - Restricted Roads f30mph applies)
1.32A.0  Hodgeston
U6341 From a point 242 metres south of the junction with the A4139(W).
U6341 Church View From the junction with the A4139 (E) to a point 102 metres West.

Schedule 2 - 30mph Speed Limit

2.15A.0  Hodgeston
A4139  From the junction with the U6341, West for 110 metres and 244 metres East of the junction with the U6341 Church View.

The Order may be cited as the 'The County of Pembroke (Various Roads) (Restricted Roads and 30mph Speed Limit) (Amendment No. 4) Order 2022' and shall come into force on the 5th day of September Two Thousand and Twenty Two. Any person who desires to question the validity of this Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Act or on the grounds that any requirement of the Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order may within six weeks of the date on which the Order was made apply to the High Court for this purpose. Dated this 20th day of July 2022

Darren Thomas
Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest

Attachments

HAV2466802.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices