Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire County Council
Traffic

Pembrokeshire, Multiple Traffic Notices, Prohibition and Restriction of Waiting, Loading and Parking Places

Notice ID: HAV2477590

Notice effective from
3rd August 2022 to 2nd September 2022


Cyngor Sir Penfro
Pembrokeshire County Council


Cyngor Sir Penfro Gorchymyn 2011 (Amrywiad Rhif 24) I Orchymyn (Gwahardd A Chyfyngu Ar Fannau Parcio, Aros A Llwytho) (Cydgrynhoi) 2022

Rhoddir RHYBUDD trwy hyn bod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud Gorchymyn ar 5 dydd o fis I Awst 2022 yn unol a'i bwerau dan Adrannau f, 2, 4, 32, 35, 45, 46, 49, 53,101,102,124 a rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf) fel y'i diwygiwyd, darpariaethau Deddf Rheoli Traffig 2004 ("Deddf2004"), a holl bwerau galluogi eraill y Ddeddf.
Rhoddir  trwy hyn bod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud Gorchymyn ar 5 dydd o fis I Awst 2022 yn unol a'i bwerau dan Adrannau f, 2, 4, 32, 35, 45, 46, 49, 53,101,102,124 a rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf) fel y'i diwygiwyd, darpariaethau Deddf Rheoli Traffig 2004 ("Deddf2004"), a holl bwerau galluogi eraill y Ddeddf.

Mae'r Gorchymyn yn diwygio ymhellach "Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Parcio, Aros a Llwytho) (Cydgrynhoi) 2011** ac amrywiadau dilynol, ac yn cyflwyno cyfyngiadau aros newydd, amrywio ac/neu ddiddymu cyryngiadau aros sy'n bodoli eisoes ar y darnau o'r ffyrdd hynny a restrir yn yr Atodlen a gysylltir % hyn.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 15 dydd o fis Awst 2022 a gellir cael copi o'r Gorchymyn, ynghyd a mapiau'n dangos y darnau o ffyrdd yr effeithir arnynt, o'r Adran Draffig drwy e-bostio

Traffic@pembrokeshire.gov.uk


Cain unrhyw unigolyn sy'n dymuno codi cwestiwn dros ddilysrwydd y Gorchymyn hwn
neu unrhyw ddarpariaeth sydd ynddo ar sail nad yw o fewn pwerau'r Ddeddf neu ar
y sail bod unrhyw un o ofynion y Ddeddf neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf
nad ydynt yn cydymffurfio 3 hwy mewn perthynas 3'r Gorchymyn, o fewn chwe
wythnos o'r dyddiad a wnaed y Gorchymyn wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.

Dyddiedig yr 3 dydd hwn o fis Awst 2022

Darren Thomas
Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd

ATODLEN

1. Hwlffordd

1.1 Dileu Dim aros ar unrhyw adeg Barn Street

Ochr y gogledd-orllewin - o bwynt 84 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd % Spring Gardens Lane  gogledd-ddwyrain am 16 metr

1.2 Man aros cyfyngedig 30 munud, dim dychwelyd o fewn 30 munud Barn Street

Ochr y gogledd-orllewin - o bwynt 84 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd a Spring Gardens Lane i'r gogledd-ddwyrain am 16 metr

1.3 Cael gwared ar gilfach llwytho cerbydau nwyddau 30 munud, dydd Llun i ddydd Sadwrn 8am-6pm
Upper Market Street
Ochr y dwyrain - o bwynt 24 metr i'r de o ganol Goat Street, i'r de am 10 metr

1.4
Cael gwared ar gilfach aros cyfyngedig 1 awr dim dychwelyd 1 awr, dydd Uun i ddydd Sadwrn 8am-6pm
Upper Market Street
Ochr y dwyrain - o bwynt 12 metr i'r de o ganol Goat Street, i'r de am 12 metr 2.Saundersfoot

2. Saundersfoot

2.1 Dim llwytho ar unrhyw adeg Milford Street
Ochr y gogledd - o bwynt 27 metr i'r gorllewin o linell ganol Cambrian Place tua'r gorllewin am hyd o 50 metr

2.2
Dim aros ar unrhyw adeg The Strand
Ochr y gorllewin - o bwynt 25 metr i'r gogledd o ffin ddeheuol Pharmacy Court i bwynt 5 metr i'r gogledd o ffin ogleddol Smugglers Cottage (yn disodli cyfyngiad tymhorol a chyfyngiad gydol y flwyddyn) 3.Dinbych-y-pysgo
3.Dinbych-y-pysgod
3.1 Dim aros 8pm-7am Carafan neu Garafan Fodur The Croft

Ochr y dwyrain - o bwynt 82 metr i'r gogledd o gyffordd The Norton, i'r gogledd i bwynt 16 metr i'r de o ffin Harbour Heights a Richmond House.

3.2 Dim aros ar unrhyw adeg Upper Hill Park
Ochr y dwyrain - o linell ganol y ffordd ddolen yr ystSd, i'r de am 10 metr


Pembrokeshire County Council (Prohibition And Restriction Of Waiting And Loading And Parking Places) (Consolidation) Order 2011 (Variation No.24) Order 2022

NOTICE is hereby given that on the 5* day of August 2022 Pembrokeshire County Council made an Order in exercise of its powers under Sections 1, 2, 4, 32, 35, 45, 46,49, 53,101,102,124 and part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act) as amended, the provisions of the Traffic Management Act 2004 ("the 2004 Act ), and of all other enabling powers of the Act. The Order further amends the "Pembrokeshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Consolidation) Order 2011 and subsequent variations, and will introduce new or amend existing restrictions on those lengths of road as contained in the Schedule hereto is hereby given that on the 5th day of August 2022 Pembrokeshire County Council made an Order in exercise of its powers under Sections 1, 2, 4, 32, 35, 45, 46,49, 53,101,102,124 and part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act) as amended, the provisions of the Traffic Management Act 2004 ("the 2004 Act ), and of all other enabling powers of the Act. The Order further amends the "Pembrokeshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Consolidation) Order 2011 and subsequent variations, and will introduce new or amend existing restrictions on those lengths of road as contained in the Schedule hereto.

The Order will come into operation on the 15th day of August 2022 and a copy of the
Order together with maps showing the lengths of road affected can be obtained from
the Traffic Section by e-mailing

Traffic@pembrokeshire.gov.ukAny person who desires to question the validity of this Order or of any provision
contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Act or
on the grounds that any requirement of the Act or of any instrument made under it
has not been complied with in relation to the Order may within six weeks of the date
on which the Order was made apply to the High Court for this purpose.

Dated this 3rd day of August 2022

Darren Thomas
Head of Infrastructure
Pembrokeshire County Council
County Hall
Haverfordwest

SCHEDULE

Haverfordwest

1.1 Removal of No waiting at any time Barn Street
North west side - from a point 84 metres north eastwards of the junction with Spring Gardens Lane north east for 16 metres

1.2
Limited Waiting bay 30 minutes, no return within 30 minutes Barn Street
North west side - From a point 84 metres north eastwards of the junction with Spring Gardens Lane north east for 16 metres

1.3
Removal of Goods Vehicles loading bay 30 minutes, Monday-Saturday 8am-6pm Upper Market Street
East Side - From a point 24 metres south of the centre of Goat Street, south for 10 metres

1.4
Removal of Limited waiting bay 1 hr no return 1 hour, Monday-Sat 8am-6pm Upper Market Street
East side - From a point 12 metres south of the centre of Goat Street, south for 12 metres.

2. Saundersfoot

2.1 No waiting, loading or unloading at any time Milford Street
North side - from a point 27 metres west of the centreline of Cambrian Place westwards for a length of 50 metres

2.2
No waiting at any time The Strand
West side - from a point 25 metres north of the south boundary of Pharmacy Court to a point 5 metres north of the north boundary of Smugglers Cottage (replaces seasonal restriction with all year round restriction)

3.
Tenby

3.1 No waiting 8pm - 7am Caravan or Motor caravan The Croft
East side-from a point 82 metres north of the junction of The Norton, north to a point 16 metres south of the boundary of Harbour Heights and Richmond House.

3.2
No waiting at any time Upper Hill Park
East side- from the centreline of the estate loop road, south for 10 metres

Attachments

HAV2477590.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices