Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS

Notice ID: HV3914954

Notice effective from
9th November 2016 to 9th December 2016

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

ADOLYGU GWELLIANT 2015/16

Cafodd ein Adolygu Gwelliant 2015/16 ei gyhoeddi ac mae ar ein gwefan www.sir-benfro.gov.uk/adolygugwelliant . Amfwyo wybodaeth cysylltwch a Dan Shaw ar 01437 775857 neu e-bostiwch polisi@sir-benfro.gov.uk

IMPROVEMENT REVIEW 2015/16

Our Improvement Review 2015/16 has been published and is on ourwebsite www.pembrokeshire.gov.uk/improvementplanning . For more information contact Dan Shaw on 01437 775857 or email policy@pembrokeshire.gov.uk

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDERSECTION 73 AND REGULATION 10 Rhifcyf. / RefNo. 16/0714/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 22 Neptune House, Nelson Quay, Milford Haven

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr Paul Diakiw

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Trawsnewid uned swyddfa

yn annedd/ Conversion of office unit to residential

Mae'r uchod o fewn Ardal Gadwraeth /The above fall(s) within a

Conservation Area

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD

A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH)

(CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 67 A 73 A RHEOLIAD 10

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY

PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS)

(WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTIONS 67 AND 73 AND REGULATION 10

Rhif cyf. / Ref No. 16/0772/LB

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: The Old Rectory,

COSHESTON, Pembroke Dock

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Paul Davies

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County

Council

Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Amnewid 12 ffenestr, trwsio 8 yn eu lle a thrwsio 1 ffenestr yn y gweithdy ac yna'i hailosod/ Replace 12 windows, repair 8 in-situ and repair 1 window in the workshop and refit. Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig ac o

fewn Ardal Gadwraeth / The above directly affect(s)/affect(s) the setting ofa Listed Building and fall(s) within a Conservation Area

Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 30/11/2016

Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 09/11/2016

Mae'n bosibl i aelodau'r cyhoedd weld copVau o'r:

? cais? cynlluniau? adogfennau cysylltiedigeraill agyflwynwydyn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy

fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn www.pembrokeshire.gov.uk a dilyn y dogfennau

i'r tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn a'r

ceisiadau uchod yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr

Datblygiad yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA6I ITP

Members of the public may inspect copies of

? the application? the plans? and other supporti ng documents submitted with itduring normal working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also

view the above details by logging onto the Authority's website at www.pembrokeshire.gov.uk and following the links to the Planning pages. Anyone

wi shi ng to make representati ons about the above appli cati ons can do so on-li ne or write to the Director of Development at the following address: County Hall,

Haverfordwest, Pembrokeshire. SA6I ITP

Noder. Dan delerau Deddf Mynediad i Wybodaeth 1976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd.

NB. Under the terms of the Access to Information Act 1976 any representations which you make will be subject to public disclosure and in the event of any Appeal they will be

forwarded to the Welsh Government and the Appellant.

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices