Search for more Public Notices in your area
Traffic

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: HV3920004

Notice effective from
16th November 2016 to 16th December 2016

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
CYNGOR SIR PENFRO_
RHYBUDD O GADARNHAD AM ORCHYMYN Y DDEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990- ADRAN 257 CYNGOR SIR PENFRO LLWYBR TROED CYHOEDDUS Rhif. 44/32 YNG NGHYMUNED CRYMYCH GORCHYMYN GWYRO LLWYBR TROED CYHOEDDUS 2016 Ar 1 Tachwedd 2016, cadarnhaodd Cyngor Sir Penfro y gorchymyn uchod. Effaith y gorchymyn fel y'i cadarnhawyd fydd dargyfeirio rhan PP44/32 o'r llwybr troed cyhoeddus, sy'n dechrau o bwynt A (cyfeirnod grid OS, SN 1887 3051), gan barhau i gyfeiriad y de-ddwyrain ar draws cae hyd at bwynt C (cyfeirnod grid OS, SNI899 3043) sydd wedi cael ei farcio ar y map yn llinell ddu drom, barhaus, tuag at linell sy'n dechrau o bwynt A (cyfeirnod grid OS, SN 1887 3051), Mae'n parhau i gyfeiriad y de-ddwyrain ar hyd ochr ddwyreiniol ffin orllewinol y cae, tuag at ei gornel ddeheuol at bwynt B (cyfeirnod grid OS SNI892 3040), gan droi i gyfeiriad y gogledd ddwyrain a pharhau ar hyd ochr ogleddol ffin ddeheuol y cae tuag at bwynt C (cyfeirnod grid OS, SNI899 3043), sy'n cael ei ddangos ary map fel llinell ddu doredig. Gellir gweld copi o'r gorchymyn fel y'i cadarnhawyd, yn ogystal a'r map, yn rhad ac am ddim yn Is-adran Cynllunio a Datblygu, Y Gyfarwyddiaeth Ddatblygu, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, o 9.00yb tan 5.00yh yn ystod oriau gwaith wythnosol. Gall copiau o'r gorchymyn a'r map gael eu prynu yno am £2.68.
DaWr gorchymyn i rym wedi i Gyngor Sir Penfro gadarnhau bod termau Erthygl 2 y gorchymyn wedi
cydymffurfio, ond os oes unrhyw unigolyn yn anfodlon ac eisiau cwestiynu dilysrwydd y gorchymyn, neu
unrhyw ddarpariaethau sy'n gynwysedig ynddo, i wneud hynny drwy apelio i'r Uchel Lys o dan adran 287 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 o fewn chwe wythnos wedi ir rhybudd gael ei gyhoeddi, a hynny yn ol gofynion paragraff 7, Atodlen 14 y Ddeddf. Ond rhaid iddynt wneud hynny ar yr amod nad yw'r gorchymyn o fewn pwerau'r Ddeddf neu os nad ydi unrhyw ofynion y Ddeddf neu unrhyw gymhwysiad a gafodd eu gwneud o dan y Ddeddf heb eu cydymffurfo mewn perthynas a'r gorchymyn NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990-SECTION 257 PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL PUBLIC FOOTPATH No.44/32 IN THE COMMUNITY OF CRYMYCH PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2016 On the Ist November 2016 Pembrokeshire County Council confirmed the above order The effect of the order as confirmed is to divert that part of public footpath PP44/32, commencing from point A (OS grid reference SN 1887 3051), continuing in a south easterly direction across a field to point C (OS grid reference SNI899 3043) as marked on the Order map by a continuous bold black line, to a line commencing from point A (OS grid reference SN I887 305I), and continuing south south east along the east side of the west field boundary to the southern corner of the field at point B (OS grid reference SN I892 3040), turning north east and continuing along the north side of the southern field boundary to point C (OS grid reference SNI899 3043), as shown on the Order map by a broken bold black line. A copy of the order as confirmed and the order map have been placed and may be seen free of charge at the Development Planning Division, Development Directorate, Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest, from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on working weekdays. Copies of the order and map
may be bought there at the price of£2.68.
The order comes into force on the date on which Pembrokeshire County Council certify that the terms of Article 2 of the order have been complied with, but if a person aggrieved by the order wants to
question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the above Act, or on the ground that any requirement of the Act, or of any regulation made
under the Act has not been complied with in relation to the order he or she may apply to the High
Court for any of these purposes under section 287 of the Town and Country Planning Act 1990 within 6 weeks on which the notice is first published as required by paragraph 7 of Schedule 14 to the Act Dyddiedig I6 Tachwedd 20I6/Dated I6th November 2016 Dr Steven Jones
Cyfarwyddwr Datblygu/Director of Development
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING
(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS
2012 NOTICE UNDER SECTION 73 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 16/0799/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 31, West Street, Fishguard Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: G Rands, Hooked
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Strwythur storio ar gyfer nwyddau sych yn gysylltiedig a phrydau parod poeth (Dyluniad diwygiedig)/Storage structure for dry goods in association with hot food takeaway (Amended design). Rhif cyf. / Ref No. 16/0768/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: St Andrews Church, Church Street,
Narberth
Rwy'n hysbysu bod /1 give notice that: St Andrew's Parish Church Council Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Gosod postyn telesgopig er mwyn rheoli mynediad i'r fynwent / Installation of a telescopic bollard to control access to
the churchyard
Mae'r uchod o fewn Ardal Gadwraeth / The above fall(s) within a Conservation Area
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 07/12/2016 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 16/11/2016
Mae'n bosibl i aelodau'r cyhoedd weld copiau o'r:
? cais

? cynlluniau

? a dogfennau cysylltiedig eraill a gyflwynwyd

yn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn www.pembrokeshire.gov.uk a dilyn y dogfennau i'r tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn a'r ceisiadau uchod
yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Datblygiad yn y cyfeiriad
canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA6I ITP
Members of the public may inspect copies of
? the application

? the plans

? and other supportingdocuments submitted with it

during norma working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the
above details by logging onto the Authority's website at www.pembrokeshire.gov.uk and
following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the
above applications can do so on-line or write to the Director of Development at the following
address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA6I ITP
Noder. Dan delerau Deddf Mynediad i Wybodaeth I976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd.NB. Under the terms of the Access to Information Act I976 any representations which you make will be subject to public disclosure and in the event of any Appeal they will be forwarded to the Welsh Government and the Appellant.

Attachments

HV3920004.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices