Search for more Public Notices in your area
Planning

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

Notice ID: HV3925240

Notice effective from
23rd November 2016 to 23rd December 2016

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 16/0831/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Trefacwn, Llanrhian Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Jerome Flynn
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Ailsefydlu Cyn Fwthyn Garddiwr fel Annedd Breifat/Reinstatement of former gardeners cottage as a private dwelling Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect(s)/affect(s) the setting of a Listed Building.
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 07/12/2016 Ar ran / On behalf of Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 23/11/2016
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A
THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH)
(CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 73 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 16/0576/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: The Mount, Penally, Tenby Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mrs Susan Spear
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Adeiladu decin (6l-gais)/ Erection of
decking (in retrospect).
Rhif cyf. / Ref No. 16/0759/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Croft Court, The Green, Pembroke Rwy'n hysbysu bod /1 give notice that: Pembrokeshire Housing
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Trawsnewid fflatiau wardeniaid 3 ystafell wely sy'n bodoli'n barod, i 2 fflat preswyl hunangynhaliol 1 ystafell wely/ Convert existing 3 bedroom wardens flats into 2 no. 1 bedroom self contained
residential flats
Rhif cyf. / Ref No. 16/0809/CA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Developmental Rear of Ivy Cottage, 15, Hamilton
Street, Fishguard
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr Ian Banks
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Dymchwel bragdy gwag/ Demolition of redundant brewery building
Mae'r uchod o fewn Ardal Gadwraeth / The above fall(s) within a Conservation Area
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A
THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH)
(CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 67 A 73 A RHEOLIAD 10
TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTIONS 67 AND 73 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 16/0805/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 17, Victoria Place, Haverfordwest Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: N Heywood
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Tynnu ymaith simnai brics coch fodern/ Removal of modern red brick chimney Rhif cyf. / Ref No. 16/0821/PA & 16/0845/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Craig-y-Mor, West Street, Fishguard Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr M Connellan
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Dymchwel ty haul ac adeiladu estyniad gyda feranda uwchben/ Demolition of conservatory and construction of
extension & veranda above
Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig ac o fewn
Ardal Gadwraeth / The above directly affect(s)/affect(s) the setting of a Listed
Building and fall(s) within a Conservation Area
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 14/12/2016 Ar ran / On behalf of Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 23/11/2016
Mae'n bosibl i aelodau'r cyhoedd weld copi'au o'r
? cais

? cynlluniau

? adogfennau cysylltiedigeraill agyflwynwyd

yn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn www.pembrokeshire.gov.uk a dilyn y dogfennau i'r tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn a'r ceisiadau uchod yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Datblygiad yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA6I ITP Members of the public may inspect copies of:
? the application

? the plans

? and other supporting documents submitted with it

during normal working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the
above details by logging onto the Authority's website at www.pembrokeshire.gov.uk and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the
above applications can do so on-line or write to the Director of Development at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA6I ITP
Noder. Dan delerau Deddf Mynediad i Wybodaeth 1976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd.NB. Under the terms of the Access to Information Act 1976 any representations which you make will be subject to public disclosure and in the event of any Appeal they will be forwarded to the Welsh Government and the Appellant.

Attachments

HV3925240.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices