Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (VARIOUS ROADS, ST ISHMAELS) (20MPH SPEED LIMIT) ORDER 201-NOTICE

Notice ID: HV3925213

Notice effective from
24th November 2016 to 24th December 2016

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_

GORCHYMYN SIR BENFRO (FFYRDD AMRYWIOL, ST ISHMAELS) (CYFYNGIAD CYFLYMDER 20MYA) 201-RHODDIR rhybudd drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Rannau 84(1) a (2) a rhan IV Atodlen 9 Deddf Rheoliadau Traffig y Ffyrdd 1984 fy Ddeddf"). Effaith hynny fydd dirymu'n rhannol y gorchymyn cyfyngiad cyflymder 30mya presennol (Gorchymyn Sir Dyfed (Ffyrdd Cyfyngedig) 1993 (Gosod Cyfyngiad Cyflymder 30mya yn St Ishmaels ger Aberdaugleddau)' a chyflwyno cyfyngiad cyflymder 20mya sy'n effeithio ar y rhannau hynny o'r ffyrdd sydd wedi'u cynnwys yn yr Atodlen i'r rhybudd hwn. Bydd y cyfyngiad cyflymder yn rhan o gynllun diogelwch y ffyrdd a gyflwynir yn ardal Ysgol y Glannau. Mae manylion llawn y cynnig yn y Gorchymyn drafft ynghyd a map sy'n dangos y darnau o ffordd sy'n cael eu heffeithio. Gellir astudio'r rhain yn swyddfeydd Cyngor Sir Penfro. Neuadd y Sir, Hwlffordd, yn ystod oriau swyddfa arferol. Dylid anfon unrhyw wrthwynebiad neu

sylwadau mewn perthynas a'r cynnig uchod. ynghyd a'r rhesymau y'u gwneir arnynt. ar bapur i'r

islofnodedig erbyn I6eg diwrnod o Ragfyr 2016 neu gellir anfon e-bost at: Traffic@pembrokeshire.gov.uk (dyfynnwch: St Ishmaels RSS).

ATODLEN

Cyfyngiad cyflymder 20mya

Ffordd

Darn

Ffordd Trewarren

O bwynt II metr i gyfeiriad y gorllewin o Castle Road i bwynt 24 metr i gyfeiriad y dwyrain o'i gyffordd a Undsway Villas.

II

Lindsway Villas

Ei hyd gyfan.

Trewarren Close

E hyd gyfan.

hyd gyfan.

Castle Road

E hyd gyfan.

hyd gyfan.

THE COUNTY OF PEMBROKE (VARIOUS ROADS, ST ISHMAELS) (20MPH SPEED LIMIT) ORDER 201-NOTICE is hereby gven that the Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Sections 84(1) and (2) and part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulations Act 1984 ("the Act""), the effect of which will be to revoke in part the existing 30mph speed limit order '(The County of Dyfed (Restricted Roads) Order 1993 (Imposition of 30mph Speed Limit at St

Ishmaels Near Milford Haven)' and introduce a 20mph speed limit affecting those lengths of road contained in the Schedule to this notice.

The speed limit will form part of a road safety scheme being delivered in the region of Coastlands school. Full details of the proposal are contained in the draft Order which together with a map showing the lengths of road affected may be examined at the offices of Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest, during usual office hours. Any

objection or representation in respect of the above proposal, together with the grounds on which it is made, should be sent in writing to the undersigned by the 16th day of December 2016, or can be e.mailed to: Traffic@pembrokeshire.gov.uk (please quote: St Ishmaels RSS).

SCHEDULE

20mph Speed limit

Road

Length

Trewarren Road

From a poi nt II metres west of Castle Road to a poi nt 24 metres east of its junction with Lindsway Villas

II

Undsway Villas

Its entire length.

Trewarren Close

Its entire length.

Caste Road

Its entire length.

Dyddiedig y 24ain diwrnod o Dachwedd 2016/ Dated this 24th day of November 2016 Darren Thomas

Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu/Head of Highways & Construction

Attachments

HV3925213.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices