Search for more Public Notices in your area
MILFORD HAVEN PORT AUTHORITY
Licensing

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING APPLICATION FOR A MARINE LICENCE TO DISPOSE OF MAINTENANCE DREDGINGS FROM MILFORD HAVEN PORT AT SEA

Notice ID: HV3929565

Notice effective from
30th November 2016 to 30th December 2016

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING APPLICATION FOR A MARINE LICENCE TO DISPOSE OF MAINTENANCE DREDGINGS FROM MILFORD HAVEN PORT AT SEA
Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Milford Haven Port Authority has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to dispose of maintenance dredgings from Milford Haven Port at sea. The application and plans showing the position of the works may be inspected at Milford Haven Library.
Alternatively, copies of the application can be obtained from the Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29
Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP. Permittingconsultations@Naturalresourceswales.gov.uk. Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP, or e-mail marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk
Representations or objections should be made within 28 days of the date of this notice, quoting reference: DML1646
In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent.
Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any
representation or objection received.
DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL I GAEL GWARED O DDEUNYDDIAU A GARTHWYD YN DILYN GWAITH CYNNAL A CHADW PORTHLADD ABERDAUGLEDDAU YN Y MOR
Hysbysir drwy hyn, yn unol a Rhan 4 pennod 1 Adran 68 Deddf y M6r a Mynediad i'r Arfordir 2009, fod Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i gael gwared a deeunyddiau a garthwyd yn dilyn gwaith cynnal a chadw porthladd Aberdaugleddau yn y M6r. Gellir gweld y cais a'r cynlluniau sy'n dangos safle'r gwaith yn Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau. Fel arall, gellir cael cop'fau o'r cais gan y Tim Trwyddedu Morol, Canolfan Drwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP. Permittingconsultations@Naturalresourceswales.gov.uk Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i'r Tim Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, neu yrru e-bost at
marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.
Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau cyn pen 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod:
DML1646
Dylech gynnwys yn eich sylw/gwrthwynebiad gyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo.
Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo i'r ymgeisydd gopi o'r sylw
neu wrthwynebiad a dderbynnir.

Attachments

HV3929565.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices