Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (B4327 PORTFIELD, HAVERFORDWEST) (TEMPORARY TRAFFIC RESTRICTIONS & PROHIBITION) ORDER 2016 NOTICE

Notice ID: HV3930205

Notice effective from
30th November 2016 to 30th December 2016

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
CYNGOR SIR PENFRO_
SIR PENFRO (B4327 PORTFIELD, HWLFFORDD) (CYFYNGIADAU A GWAHARDDIAD TRAFFIG DROS DRO) GORCHYMYN 2016 Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Sir Penfro'n bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adran 14 Deddf Rheolei ddi o Traffg Ffyrdd 1984, fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf (Cyfyngi adau Dros Dro) Traffig Ffyrdd 1991.
Mae'r Gorchymyn arfaethedig yn angenrheidiol er mwyn galluogi i waith sy'n gysylltiedig a chyflwyno parth 20mya, fydd yn cynnwys gosod nodweddion gostegu traffig a chroesfan a reolir
gan gerddwyr, gael ei gynnal.
Disgwylir i gyfyngiadau a gwaharddiadau, y codir arwyddion priodol yn unol a hynny, ddod i rym ar 9 lonawr 2017 a chant eu rhoi ar waith yn 6l yr angen drosy cyfnod adeiladu o 6 wythnos. Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd:
i) Gosod llif traffg unffordd naill a i gyfeiriad y gorllewin neu'r dwyrain ar hyd y rhan honno o'r B4327 rhwng Albert/ Barn Street a'r fynedfa i Tesco, dros dro.

ii) Gwahardd traffg cerbydol, heblaw am gerbydau wedi'u heithrio, rhagteithio ar hyd y rhan honno o'r B4327 rhwng Albert/ Barn Street a'r fynedfa i Tesco, dros dro.

Disgwylir i'r cau ffordd dros dro fod ar waith am gyfnodau byr a chant eu rhaglennu'n briodol er
mwyn achosi r oedi lleiaf. Darperir teithiau amgen ac fe godir arwyddion priodol a bydd traffig
yn parhau i allu gadael Jury Lane.
Er nad oes ond disgwyl i'r Gorchymyn fod yn weithredol dros y cyfnod uchod, bydd yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 18 mis fel amod pe bai angen i waith gael ei aildrefnu neu fod angen gwneud gwaith 6l-ddilynol o ganlyniad i amgylchiadau na ragwelwyd.
THE COUNTY OF PEMBROKE (B4327 PORTFIELD, HAVERFORDWEST) (TEMPORARY TRAFFIC RESTRICTIONS & PROHIBITION) ORDER 2016 NOTICE is hereby gven that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The proposed Order is necessary so that work associated with the introduction of a 20mph zone,
which will include the installation of various traffic calming features and a pedestrian controlled crossing, can be carried out.
The restrictons and prohibtions, which will be signed accordingly, are expected to come into effect on 9th January 2017 and will be implemented when necessary over the 6 week construction period. The effect of the proposed Order will be to temporarily:-
i) Impose one way traffic flow in either a westerly or easterly direction along that length of the B4327 between Albert / Barn Street and the Tesco access;

ii) Prohibit vehicular traffic, other than exempted vehicles, from travelling along that

length of the B4327 between Albert / Barn Street and the Tesco access. The temporary road closures are only expected to be implemented for short durations and will
be programmed accordingly so as to cause minimal delay. Alternative routes will be provided
and signed accordingly and traffic will continue to be able to exit Jury Lane.
Whilst the Order is only expected to operate for the period above it will remain valid for a
maximum duration of 18 months as a contingency should the work need to be rescheduled or
consequential work required as a result of any unforeseen circumstances.
Dyddiedig 30 Tachwedd 2016/Dated this 30th day of November 2016
Darren Thomas
Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu/Head of Highways & Construction
CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012
HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12
Rhif cyf. / Ref No. 16/0600/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Maddox Moor, Haverfordwest Pembrokeshire
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Ms Victoria White
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Newid defnydd tir o amaethyddol i
amaethyddol / ceffylau a darparu bloc stablau /Change of use of land from agricultural to agricultural/equine & provision of stable block Rhif cyf. / Ref No. 16/0539/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Land north of Larkspur Close,
Templeton, Narberth
Rwy'n hysbysu bod /1 give notice that: G.D. Harries & Sons Ltd
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Datblygiad Preswyl (yn rhannol yn
6l-weithredol) gan gynnwys estyniad i faes presennol y pentref/ Residential Development (part in retrospect) including extension to existing village green. Rhif cyf. / Ref No. 16/0745/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Site to the west of Gravells Car Dealership, Rushacre Enterprise Park, Narberth
Rwy'n hysbysu bod /1 give notice that: Royal Mail Estates Limited Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Adeiladu Swyddfa Ddosbarthu B8 gyda mynedfa, maes parcio, iard weithredol a thirlunio cysylltiol/ Erection of a B8
Delivery Office with associated access, car parking, operational yard and landscaping.
Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a/are Major Development(s) Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 14/12/16 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 30/11/2016
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A
THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH)
(CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 73 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 16/0855/CA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Ship And Anchor, 28, High Street,
Fishguard, Pembrokeshire
Rwy'n hysbysu bod /1 give notice that: Pembrokeshire County Council - Transport
Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Cynnig am ddymchwel adeilad y
llyfrgell sydd ynghlwm wrth dafarndy Ship & Anchor yn ogystal a dymchwel estyniad 6l y dafarn (ystafell gweithgareddau)/The proposal is for demolition of the
library building attached to the Ship & Anchor Public House as well as demolition
of the pub's rear extension (function room).
Mae'r uchod o fewn Ardal Gadwraeth / The above fall(s) within a Conservation Area Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 21/12/16 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 30/11/2016
Mae'n bosibl i aelodau'r cyhoedd weld copVau o'r:
- cais

- cynlluniau

- a dogfennau cysylltiedig eraill a gyflwynwyd

yn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy
fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn www.pembrokeshire.gov.uk a dilyn y dogfennau i'r
tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn a'r ceisiadau uchod
yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Datblygiad yn y cyfeiriad
canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA6I ITP
Members of the public may inspect copies of
- the application

- the plans

- and other supporting documents submitted with it

during normal working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the
above details by logging onto the Authority's website at www.pembrokeshire.gov.uk and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the
above applications can do so on-line or write to the Director of Development at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA6I ITP
Noder. Dan delerau Deddf Mynediad i Wybodaeth 1976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd.NB. Under the terms of the Access to Information Act 1976 any representations which you make will be subject to public disclosure and in the event of any
Appeal they will be forwarded to the Welsh Government and the Appellant.

Attachments

HV3930205.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices