Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire County Council Marketing & Communic
Traffic

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO EDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10

Notice ID: HV3935603

Notice effective from
7th December 2016 to 6th January 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO EDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10
TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 73 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 16/0857/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Land to north of High Street including existing Co-op building, Fishguard Town, Fishguard, Pembrokeshire,
SA65 9AR
Rwy'n hysbysu bod /1 give notice that: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County
Council
Yngofyn am ganiatad cynllunio ar gyfer / Is applying for planning permission for: Adlinio mynediad a darpariaeth i gerddwyryn cynnwys llwybrau cerdded a chroesfannau; newidiadau i'rfynedfa i adeilad y Co-op; adeiladu mannau parcio newydd ac yn lle'r hen rai; tirlunio meddal a chaled cysylltiol; dymchwel adeilad Transition Bro Gwaun; dymchwel estyniad cefn y cyn dy tafarn Ship and Anchor; a dymchwel yr hen adeilad llyfrgell sy'n gysylltiedig i dafarn y Ship and Anchor (Cam 1 o Ddatblygiad Dolen Chimney's).
Realignment of access and provision for pedestrians including footpaths and crossings; alterations to the entrance to the Co-op store building; construction of new and replacement parking areas; associated soft and hard landscaping; demolition of Transition Bro Gwaun building; demolition of the rear extension of the former Ship and Anchor Public House; and demolition of the former library building, attached to the Ship and Anchor Public House (Phase 1 of The Chimney's
Link Development).
Mae'r uchod o fewn Ardal Gadwraeth / The above falls within a Conservation Area
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 04/1/2017 Ar ran / On behalf of Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 07/12/2016
Mae'n bosibl i aelodau'r cyhoedd weld copi'au o'r:
? cais

? cynlluniau

? adogfennau cysylltiedig eraill agyflwynwyd

yn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn www.pembrokeshire.gov.uk a dilyn y dogfennau i'r tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn a'rceisiadau uchod yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Datblygiad yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA6I ITP Members of the public may inspect copies of:
? the application

? the plans

? and other supporting documents submitted with it

during normal working hours at County Hal, Haverfordwest. Similarly you can also view the above details by logging onto the Authority's website at www.pembrokeshire.gov.uk and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the above applications can do so on-line or write to the Director of Development at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA6I ITP Noder. Dan delerau Deddf Mynediad i Wybodaeth 1976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd. NB. Under the terms of the Access to Information Act 1976 any representations which you make will be subject to public disclosure and in the event of any Appeal they will be forwarded to the Welsh Government
and the Appellant.

Attachments

HV3935603.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices