Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire County Council Marketing & Communic
Planning

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

Notice ID: HV3935583

Notice effective from
7th December 2016 to 6th January 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_
CYNGOR SIR PENFRO (FFORDD GLASFRYN, TYDDEWI) (CYFYNGIAD CYFLYMDER 30MYA) GORCHYMYN 201-HYSBYSIR
drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro'n cynniggwneud Gorchymyn dan Adrannau 84(1) a (2), a rhan III Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("Y Ddeddf'). Bydd ei effaith yn golygu gosod cyfyngiad cyflymder o 30mya ar y rhan honno o Ffordd Glasfryn, o bwynt ar y fynedfai St Davids Assemblies, i'r de i'w gyffordd a'r A487.
Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn cadarnhau'r cyfyngder cyfredol sydd wedi'i arayddo ar ran heb olau o Ffordd Glasfryn. Cynhwysir manylion llawn y cynnig yn y Gorchymyn drafft y gellir craffu arni yn swyddfeydd Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, yn ystod oriau arferol y swyddfa , ynghyd a map sy'n dangos hyd y ffordd yr effeithir arni. Dylid danfon unrhyw wrthwynebiad neu gynrychiolaeth mewn perthynas a'r cynnig uchod, ynghyd a'r seiliau y cant eu gwneud, yn ysgrifenedig at yr enw isod erbyn 5 lonawr 2017, neu gellir eu danfon at Traffic@pembrokeshire.gov.uk (gan nodi GLASFRYN30).
THE COUNTY OF PEMBROKE (GLASFRYN ROAD, ST DAVIDS) (30MPH SPEED LIMIT) ORDER 201-NOTICE is hereby gven that Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Sections 84(1) and (2), and part Ill of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act") the effect of which will be to impose a 30mph speed limit on that section of Glasfryn Road, from a point at the southern access to the St Davids Assemblies, south to its junction with the A487. The proposed Order will confirm the current signed 30mph limit on an unlit section of Glasfryn Road. The li mit to the north of the access i s by vi rtue of there bei ng a system of street li ghti ng along
that section ofroad.
Full details of the proposal are contained in the draft Order which together with a map showing the length of road affected may be examined at the offices of Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest during usual office hours.
Any objection or representation in respect of the above proposal, together with the grounds
on which it is made, should be sent in writing to the undersigned by the 5th day of January 2017, or can be sent to Traffic@pembrokeshire.gov.uk (please quote GLASFRYN30).
CYNGOR SIR PENFRO (NUN STREET / QUICKWELL HILL, TYDDEWI) (CYFYNGIAD CYFLYMDER 20 MYA) GORCHYMYN 201-HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro'n cynniggwneud Gorchymyn dan Adrannau 84(1) a (2), a rhan IV Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("Y Ddeddf"). Ei effaith fydd:
- cyflwyno cyfyngiad cyflymder o 20mya ar hyn yr hydoedd hynny o'r ffordd a gynhwysir yn Atodlen yr hysbysiad hwn;
- diddymu 'Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Tyddewi, Hwlffordd) (Gosod Cyfyngiadau Cyflymder 30myaa40mya) 1999' cyn belled a'i fod yn berthynas i'r hydoedd hynny o'r ford.
Mae' r cyfyngiad cyflymder yn rhan o gynll un diogelwch ffyrdd a gaff ei gyflwyno yn ardal Ysgol Bro Dewi. Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn cadarnhau'r cyfyngder cyfredol sydd wedi'i arayddo ar ran heb olau o Ffordd Glasfryn. Cynhwysir manylion llawn y cynnig yn y Gorchymyn drafft y gellir craffu arni yn swyddfeydd Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, yn ystod oriau arferol y swyddfa, ynghyd a map sy'n dangos hyd y ffordd yr effeithir arni.
Dylid danfon unrhyw wrthwynebiad neu gynrychiolaeth mewn perthynas a'r cynniguchod,
ynghyd a'r seiliau y cant eu gwneud, yn ysgrifenedig at yr enw isod erbyn 5 Ionawr 2017, neu gellir eu danfon at Traffic@pembrokeshire.gov.uk (gan nodi YBD RSS).
ATODLEN
(Cyfyngiad Cyflymder 20mya)
Nun Street (A487) o bwynt wrth derfyn Rhif 7/9 Nun Street, i'r gogledd at bwynt 30 metr i'r de o gyffordd New Street.
Quickwell Hill o'i gyffordd a Nun Street (A487) i'r gorllewin am 168 metr.

THE COUNTY OF PEMBROKE (NUN STREET / QUICKWELL HILL, ST DAVIDS) (20MPH SPEED LIMIT) ORDER 201-
NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order
under Sections 84(1) and (2), and part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act") the effect of which will be to:
- introduce a 20mph speed limit along those lengths of road contained in the Schedule to this notice;
- revoke 'The County of Pembroke (St Davids, Haverfordwest) (Imposition of 30mph and 40mph Speed Limit) Order 1999' insofar as it relates to those lengths of road.
The speed limit is part of a road safety scheme being delivered in the region of Ysgol Bro Dewi.
Full details of the proposals are contained in the draft Order which together with a map
showing the lengths of road affected may be examined at the offices of Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest during usual office hours.
Any objection or representation in respect of the above proposal, together with the ground on which it is made, should be sent in writing to the undersigned by the 5th day of January 2017, or can be sent to Traffic@pembrokeshire.gov.uk (please quote YBD RSS).
SCHEDULE
(20mph speed limit)
Nun Street (A487) from a point at the boundary of No.7/9 Nun Street, north to a point 30 metres south of the junction of New Street.
Quickwell Hill from itsjunction with Nun Street (A487) west for 168 metres.
Dyddiedig 7 Rhagfyr 2016/ Dated this 7th day of December 2016 Darren Thomas
Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu/ Head of Highways & Construction

Attachments

HV3935583.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices