Search for more Public Notices in your area
Planning

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO GORCHYMYN SIR BENFRO (BUNKERS HILL A CUTTY SARK DRIVE, ABERDAUGLEDDAU) (TERFYN CYFLYMDER 20MYA RHAN-AMSER) 201-RHODDIR

Notice ID: HV3938028

Notice effective from
8th December 2016 to 7th January 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO GORCHYMYN SIR BENFRO (BUNKERS HILL A CUTTY SARK DRIVE, ABERDAUGLEDDAU) (TERFYN CYFLYMDER 20MYA RHAN-AMSER) 201-RHODDIR
rhybudd drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dan Adrannau 84(1) a (2), a rhan III Atoden 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf'). Effaith y Gorchymyn fydd cyflwyno terfyn cyflymder 20mya ar hyd y rhannau hynny o'r ffordd o fewn Bunkers Hill a Cutty Sark Drive, Aberdaugleddau.
Caiff y terfynau cyflymder amser llawn eu darparu ar y cyd a therfyn cyflymder 20mya rhan-amser a fydd yn cael ei roi ar waith ar yr A4076(T) yn ardal Ysgol Gyfun Aberdaugleddau. Bydd hyd yr A4076 (T) y bydd y terfyn rhan-amser yn berthnasol iddi hefyd yn cynnwys y ddwy ystad bresennol uchod ac fell^n tynnu i ffwrdd yr angen am arwyddion helaeth ar bob ffordd ochr, ac at ddibenion sicrhau cysondeb o fewn ff n y cynllun, bwriedir cyflwyno terfynau 20mya ar y ddwy ffordd. Mae manylion llawn y cynigion wedi'u cynnwys yn y Gorchymyn drafft, ynghyd a map sy'n dangos y rhannau o'r ffordd yr effeithir arnynt, a bydd modd eu hastudio yn swyddfeydd Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dylid anfon unrhyw wrthwynebiad neu sylwadau mewn perthynas a'r cynnig uchod, ynghyd a'r
rhesymau amdanynt, ar bapur i'r islofnodedig erbyn y 6ed diwrnod o fis lonawr 2017, neu gellir eu hanfon atTraffic@pembrokeshire.gov.uk (dyfynnwch BH/CSD20).
THE COUNTY OF PEMBROKE (BUNKERS HILL & CUTTY SARK DRIVE, MILFORD HAVEN) (20MPH SPEED LIMIT) ORDER 201-NOTICE is hereby gven that Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Sections 84(1) and (2), and part Ill of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act'') the effect of which will be to introduce a 20mph speed limit along those lengths of road located within Bunkers Hill and Cutty Sark Drive, Milford Haven.
The full ti me speed li mits are bei ng provi ded i n conjuncti on with a part-ti me 20mph speed li mit
which is to be implemented on the A4076(T) in the region of Milford Haven Comprehensive school. The length of A4076(T) over which the part-time limit will apply will also incorporate
the above two residential estates and therefore to remove the need for extensive signage on each side road, and to ensure consistency within the boundary of the scheme, it is proposed to
introduce 20mph limits on both roads.
Full details of the proposals are contained in the draft Order which together with a map
showing the lengths of road affected may be examined at the offices of Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest during usual office hours.
Any objection or representation in respect of the above proposal, together with the grounds
on which it is made, should be sent in writing to the undersigned by the 6th day of January 2017, or can be sent to Traffic@pembrokeshire.gov.uk (please quote BH/CSD20).
GORCHYMYN SIR BENFRO (THORNTON ROAD, STEYNTON)
(TERFYN CYFLYMDER 20MYA RHAN-AMSER) 201-
RHODDIR rhybudd drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dan
Adrannau 84(1) a (2), a rhan IV Atoden 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf").
Effaith y Gorchymyn fydd cyflwyno terfyn cyflymder 20mya rhan-amser sy'n effeithio ar yr hyd
hwnnw o Thornton Road, Steynton, o bwynt 180 metr i gyfeiriad y dwyrain o ganol y mynediad i Ysgol Gyfun Aberdaugleddau, i bwynt 174 metr i gyfeiriad y gorllewin o'r mynediad hwnnw. Bwriedir i'r terfyn rhan-amser, a fydd ar waith dim ond yn ystod y tymor ysgol ac ar adegau penodol o'r dydd pan fydd gweithgarwch uchel gan gerddwyr a cherbydau yn gysylltiedig a'r ysgol.
Mae manylion llawn y cynigion wedi'u cynnwys yn y Gorchymyn drafft a allai, ynghyd a map yn dangos yr hyd o'r ffordd yr effeithir arno gael eu hastudio yn swyddffeydd Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir, Hwlffordd yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dylid anfon unrhyw wrthwynebiad neu sylwadau mewn perthynas a'r cynnig uchod, ynghyd a'r
rhesymau y'u gwnaed arno, ar bapur i'r islofnodedig erbyn y 6ed diwrnod o fis Ionawr 2017, neu gellir eu hanfon at Traffic@pembrokeshire.gov.uk (dyfynnwch THORNTONRD20).
THE COUNTY OF PEMBROKE (THORNTON ROAD, STEYNTON) (PART-TIME 20MPH SPEED LIMIT) ORDER 201-
NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order under
Sections 84(1) and (2), and part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulations Act 1984 ("the Act").
The effect of the Order will be to introduce a part-time 20mph speed limit affecting that length of
Thornton Road, Steynton, from a point 180 metres east of the centre of the access to Milford Haven Comprehensive school, to a point 174 metres west of that access.
It is proposed that the part-time limit will operate only during the school term and at certain
ti mes of the day when there i s high pedestri an and vehi cular activi ty associ ated wi th the school.
Full details of the proposals are contained in the draft Order which together with a map
showing the length of road affected may be examined at the offices of Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest during usual office hours.
Any objection or representation in respect of the above proposal, together with the grounds
on which it is made, should be sent in writing to the undersigned by the 6th day of January 2017, or can be sent to Traffic@pembrokeshire.gov.uk (please quote THORTONRD20). Dyddiedig yr 8fed diwrnod o Ragfyr 2016/Dated this 8th day of December 2016 Darren Thomas
Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu/Head of Highways and Construction

Attachments

HV3938028.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices