Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire County Council Marketing & Communic
Planning

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO GORCHYMYN CYNGOR SIR PENFRO (FERRY LANE (A4I39), DOC PENFRO) (GWAHARDDIAD TROI I'R DDE) 201-

Notice ID: HV3940587

Notice effective from
14th December 2016 to 13th January 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO GORCHYMYN CYNGOR SIR PENFRO (FERRY LANE (A4I39), DOC PENFRO) (GWAHARDDIAD TROI I'R DDE) 201-
Drwy hyn rhoddir HYSBYSIAD bod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan
Adrannau 1(1), a 2(1) a (2) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf). Effaith y
gorchymyn fydd gwahardd unrhyw gerbyd sy'n teithio tua'r gogledd ar Ferry Lane (A4139) rhag
gwneud troad i'r dde i lon ddwyreiniol London Road (TRA477), Doc Penfro.
Mae'r gwaharddiad yn ffurfio rhan greiddiol o'r arwyddion arfaethedig ar gyfer cyffordd London
Road / Ferry Lane drwy dynnu ymaith y dewis i droi i'r dde gan wella cymhlethdod yr amserau,
ffurfwedd y cynllun (yn cynnwys croesfan gerddwyr), a gweithrediad y gyffordd.
Gellir gweld manylion llawn y Gorchymyn ynghyd a map yn nodi hyd y ffordd yr effeithir arni a
datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig y Gorchymyn yn Swyddfeydd Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir, Hwlffordd yn ystod oriau swyddfa arferol.
Os ydych am wrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig, dylech anfon y rhesymau dros eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig i'r person a nodi isod erbyn 19 lonawr 2017, neu e-bostio Traffic@pembrokeshire.gov.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod (FERRYLN NRT).
THE COUNTY OF PEMBROKE (FERRY LANE (A4139), PEMBROKE DOCK) (PROHIBITION OF RIGHT TURN) ORDER 201-
NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order
under Sections 1(1), and 2(1) and (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act"") the effect of which will be to prohibit any vehicle proceeding north along Ferry lane (A4I39) making a right hand turn onto the eastbound carriageway of London Road (TRA477), Pembroke Dock.
The restriction will form an integral part of the proposed signalisation of the London Road /
Ferry Lane junction by removing the need for a right turn phase. This will reduce the complexity of the timings, thereby enabling both the configuration of the layout (including
pedestrian crossings), and the operation ofthe junction to be improved.
Full details of the Order together with a map indicating the length of road affected and a statement
of the Council's reasons for proposing to make the Order may be inspected at the Offices of
Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest during normal offices hours.
lf you wish to object to the proposed Order you should send the grounds for objection in
writing to the undersigned by 19th day of January 2017, or e.mail to Traffic@pembrokeshire.gov.uk quoting reference (FERRYLN NRT).
SIR PENFRO (B4327 PORTFIELD, HWLFFORDD) (CYFYNGIADAU A GWAHARDDIAD TRAFFIG DROS DRO) GORCHYMYN 2016
Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Sir Penfro wedi Gorchymyn dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, fel y'i diwygwyd gan Ddeddf (Cyfyngiadau Dros Dro) Traffig Ffyrdd 1991. Mae'r Gorchymyn arfaethedig yn angenrheidiol er mwyn galluogi i waith sy'n gysylltiedig a chyflwyno parth 20mya, fydd yn cynnwys gosod nodweddion gostegu traffig a chroesfan a reolir
gan gerddwyr, gael ei gynnal.
Disgwylir i gyfyngiadau a gwaharddiadau, y codir arwyddion priodol yn unol a hynny, ddod i rym ar 9 lonawr 2017 a chant eu rhoi ar waith yn ol yr angen dros y cyfnod adeiladu o 6 wythnos. Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd:
i) Gosod llif traffg unffordd naill ai i gyfeiriad y gorllewin neu'r dwyrain ar hyd y rhan honno o'r B4327 rhwng Albert/ Barn Street a'r fynedfa i Tesco, dros dro.

ii) Gwahardd traffg cerbydol, heblaw am gerbydau wedi'u heithrio, rhag teithio ar hyd y rhan honno o'r B4327 rhwng Albert/ Barn Street a'r fynedfa i Tesco, dros dro.

Disgwylir i'r cau ffordd dros dro fod ar waith am gyfnodau byr a chant eu rhaglennu'n briodol er mwyn achosi'r oedi lleiaf. Darperir teithiau amgen ac fe godir arwyddion priodol a bydd traffig yn parhau i allu gadael Jury Lane.
Er nad oes ond disgwyl i'r Gorchymyn fod yn weithredol dros y cyfnod uchod, bydd yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 18 mis fel amod pe bai angen i waith gael ei aildrefnu neu fod angen gwneud gwaith ol-ddilynol o ganlyniad i amgylchiadau na ragwelwyd.
THE COUNTY OF PEMBROKE (B4327 PORTFIELD, HAVERFORDWEST) (TEMPORARY TRAFFIC RESTRICTIONS & PROHIBITION) ORDER 2016 NOTICE is hereby gven that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14
of the Road Traffic Regulation Act I984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act I99I.
The Order is necessary so that work associated with the introduction of a 20mph zone, which will include the installation of various traffic calming features and a pedestrian controlled crossing can be
carried out.
The restrictions and prohibitions, which will be signed accordingly, are expected to come into effect
on 9th January 2017 and will be implemented when necessary over the 6 week construction period. The effect of the proposed Order will be to temporarily-
i) Impose one way traffic flow in either a westerly or easterly direction along that length of the B4327 between Albert / Barn Street and the Tesco access;

ii) Prohibit vehicular traffic, other than exempted vehicles, from travelling along that length of the B4327 between Albert / Barn Street and the Tesco access

The temporary road closures are only expected to be implemented for short durations and will be programmed accordingly so as to cause minimal delay. Alternative routes will be provided and signed
accordingly and traffic will continue to be able to exit Jury Lane.
Whilst the Order is only expected to operate for the period above it will remain valid for a maximum duration of 18 months as a contingency should the work need to be rescheduled or consequent work required as a result of any unforeseen circumstances. Dyddiedig 14 Rhagfyr 2016/Dated this 14th day of December 2016 Darren Thomas
Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu/Head of Highways & Construction

Attachments

HV3940587.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices