Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire County Council Marketing & Communic
Traffic

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO GORCHYMYN SIR BENFRO (FFORDD DOSBARTH III (C3I07) YN Y PRIORDY, ABERDAUGLEDDAU) (GWAHARDDIAD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO) 2016

Notice ID: HV3940993

Notice effective from
15th December 2016 to 14th January 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO GORCHYMYN SIR BENFRO (FFORDD DOSBARTH III (C3I07) YN Y PRIORDY, ABERDAUGLEDDAU) (GWAHARDDIAD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO) 2016
Drwy hyn rhoddi r RHYBUDD i hysbysu bod Cyngor Si r Penfro yn bwri adu di m llai na sai th diwrnod ar 6l dyddiad y rhybudd hwn, gwneud gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheolei ddi o Traffg Ffyrdd 1984 fel y'i di wyg wyd gan y Ddeddf Traffg Ffordd (Cyfyngi adau Dros Dro) 1991.
Mae'r gorchymyn arfaethedig yn angenrheidiol, fel ygall gwaith ailadeiladu cwlfertau ddechrau yn syth yng nghyffiniau'r eiddo a elwir Y Priordy.
Am gyfnod, bydd y gorchymyn yn gwahardd unrhyw draffig, heblaw am gerbydau wedi'i heithrio, rhag cael mynediad i ffordd dosbarth III (C3I07) yn Ffordd y Priordy, Aberdaugleddau. Bydd yn effeithio ar y gyffordd sy'n araain at y Priordy, tua'r de i'r gyffordd sy'n arwain at fynediad eiddo a elwir The Cranny.
Bydd yn rhaid i draffig felly ddefnyddio'r ffyrdd canlynol: Ffordd Cromwell, Ffordd Thornton, A4076(T) Ffordd y Gogledd, Teras Hamilton, St Lawrence Hill a ffordd C3I07 i Lower Thornton. Bwriedir i'r cynlluniau gael eu harwyddo mor fuan a phosib, a daw'r gorchymyn i rym ar Ddydd Llun, 23 lonawr 2017, am gyfnod o bum wythnos.
Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal ac i gerbydau i eiddo tu allan i'r ardal waith.
Bydd y gorchymyn yn ddilys am uchafswm o I2 mis, rhag ofn i'r gwaith gael ei aildrefnu, neu os
bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi.
THE COUNTY OF PEMBROKE (CLASS III (C3107) ROAD AT LOWER PRIORY, MILFORD HAVEN) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2016 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council intend not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991. The proposed Order is necessary so that culvert reconstruction work can be carried out in the vicinity of the property known as Priory House.
The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic, other than exempted vehicles, from proceeding along that section of the class Ill (C3I07) road at Lower Priory, Milford Haven, from its junction with the access to the property known as Priory House, south to its junction with the access to the property known as The Cranny.
The alternative route for traffic will be via Cromwell Road, Thornton Road, A4076(T) Great North Road and Hamilton Terrace, St Lawrence Hill and the C3I07 road to Lower Thornton. It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect on Monday 23rd January 2017, and remain in force for a duration of approximately fve weeks. Pedestrian access will be maintained together with vehicular access to property located outside
ofthe works area.
The Order will reman valid for a maximum period of 12 months as a contingency should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen circumstances. Dyddiedig: 15 Rhagfyr 20 I6/Dated this 15th December 2016 Darren Thomas
Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu/Head of Highways & Construction

Attachments

HV3940993.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices