Search for more Public Notices in your area
Planning

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: HV3940578

Notice effective from
14th December 2016 to 13th January 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_

CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012

HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12

Rhif cyf. / Ref No. 16/0879/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Old Bridge, Riverside, Haverfordwest.

Rwy'n hysbysu bod /1 give notice that: c/o Agent, Longacre Retail Partnership Limited Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Cais cynllunio llawn gan gynnwys gwelliannau i Wilko (Defnydd Dosbarth Al), cynllun i hyd at 1,400m sgwar o arwynebedd llawr Al ac A2 hyblyg ar lefel y llawr gwaelod, adeiladu Sinema (Defnydd Dosbarth D2) ar lefel y llawr gwaelod, gwelliannau i'r maes parcio a'r trefniadau gwasanaethu presennol a gwaith cysylltiol/Erection of building to accommodate up to 1,400 sq. m of flexible Al and A3 floorspace at ground floor level and cinema (Use Class D2) at first floor level, alterations to existing car parking; part demolition and alterations to Wilko store (Use ClassAl); servicing arrangements and associated works. Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a/are Major Development(s) Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 04/01/17 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Dyddiedig / Dated: l4/l2/l6

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC

ARDALOEDD CADWRAETH) l990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A

THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING

(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 20l2 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION l0

Rhifcyf. / RefNo. l6/0849/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Milford Marina, Milford Waterfront,

Milford Haven

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Port of Milford Haven

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Adeiladu 4 hotel arnofio bychain/ Erection of 4 small floating hotel suites.

Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect(s)/affect(s) the setting of a Listed Building.

Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 04/01/17 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Dyddiedig / Dated: l4/l2/l6

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC

ARDALOEDD CADWRAETH) l990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A

THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH)

(CYMRU) 20l2 HYSBYSIAD DAN ADRAN 67 A 73 A RHEOLIAD l0

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING

(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 20l2 NOTICE UNDER SECTIONS 67 AND 73 AND REGULATION l0

Rhif cyf. / Ref No. 16/088 l/LB & 16/0888/CA

Datblygiad arfaethedigyn/Proposed Developmental Old Bridge, Riverside, Haverfordwest

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: C/O Agent, Longacre Retail Partnership Limited

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Am ganiatad cynllunioi / For

planning permission for: Cais cynllunio llawn gan gynnwys gwelliannau i Wilko (Defnydd Dosbarth Al), cynllun i hyd at l,400m sgwar o arwynebedd llawr Al ac

A2 hyblyg ar lefel y llawr gwaelod, adeiladu Sinema (Defnydd Dosbarth D2) ar lefel y llawr gwaelod, gwelliannau i'r maes parcio a'r trefniadau gwasanaethu presennol a gwaith cysylltiol/Full planning application to include amendments to Wilko (Use ClassAl), provision of up to l,400 sq. m of flexible Al and A3 floorspace at ground floor level, construction of Cinema (Use Class D2) at first floor level, amendments

to the existing car parking and servicing arrangements and associated works. Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig ac o fewn

Ardal Gadwraeth / The above directly affect(s)/affect(s) the setting of a Listed

Building and fall(s) within a Conservation Area

Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 04/0l/l7. Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Dyddiedig / Dated: l4/l2/l6

Mae'n bosibl i aelodau'r cyhoedd weld copi'au o'r:

? cais? cynlluniau? a dogfennau cysylltiedig eraill a gyflwynwydyn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn www.pembrokeshire.gov.uk a dilyn y dogfennau i'r tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn a'r ceisiadau uchod yn galu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Datblygiad yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA6l lTP Members of the public may inspect copies of

? the application? the plans? and other supporting documents submitted with itduring norma working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the

above details by logging onto the Authority's website at www.pembrokeshire.gov.uk and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the

above applications can do so on-line or write to the Director of Development at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA6l lTP

Noder. Dan delerau Deddf Mynediad i Wybodaeth 1976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd.

NB. Under the terms of the Access to Information Act 1976 any representations which you make will be subject to public disclosure and in the event of any Appeal they will be forwarded to the Welsh Government and the Appellant.

Attachments

HV3940578.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices