Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire County Council Marketing & Communic
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

Notice ID: HV3944677

Notice effective from
21st December 2016 to 20th January 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 16/0876/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: THE OLD FARM, Upper Nash,
LAMPHEY, Pembroke, Pembrokeshire, SA71 5PQ
Rwy'n hysbysu bod /1 give notice that: Mr & Mrs Paul & Sarah Hardwick
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Newid defnydd o anecs cysylltiedig i
annedd gosod ar gyfer gwyliau / Change of use from a attached annex to a holiday let
Rhif cyf. / Ref No. 16/0933/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: HOTEL, The Grove, MOLLESTON, Narberth, Pembrokeshire, SA67 8BX
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr Kenwood
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for Newidiadau amrywiol i'r cynlluniau cymeradwy / Various amendments to approved plans
Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect(s)/affect(s) the setting of a Listed Building.
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn/All comments must be received by: 04/01/2017 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 21/12/2016
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING
(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS
2012 NOTICE UNDER SECTION 73 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 16/0910/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 61-63, West Street, Fishguard,
Pembrokeshire, SA65 9NG
Rwy'n hysbysu bod /1 give notice that: Fishguard & Goodwick Rugby Club
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for Adeiladu estyniad cefn un llawr aml-
bwrpas / Construction of a single storey multi purpose rear extension
Mae'r uchod o fewn Ardal Gadwraeth / The above fall(s) within a Conservation Area
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn/All comments must be received by: 1 1/01/2017
Ar ran / On behalf of Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Dyddiedig / Dated: 21/12/2016
Mae'n bosibl i aelodau'r cyhoedd weld copi'au o'r:
? cais

? cynlluniau

? a dogfennau cysylltiedig eraill a gyflwynwyd

yn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn www.pembrokeshire.gov.uk a dilyn y dogfennau i'r tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn a'r ceisiadau uchod yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Datblygiad yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA6I ITP Members of the public may inspect copies of
? the application

? the plans

? and other supporting documents submitted with it

during norma working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the
above details by logging onto the Authority's website at www.pembrokeshire.gov.uk and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the above applications can do so on-line or write to the Director of Development at the following
address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA6I ITP
Noder. Dan delerau Deddf Mynediad i Wybodaeth 1976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd.
NB. Under the terms of the Access to Information Act 1976 any representations which you make will be subject to public disclosure and in the event of any Appeal they will be forwarded to the Welsh Government and the Appellant.

Attachments

HV3944677.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices