Search for more Public Notices in your area
Planning

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 73 AND REGULATION 10

Notice ID: HV3947312

Notice effective from
28th December 2016 to 27th January 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 73 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 16/0889/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 5-7, Dimond Street, Pembroke Dock, Pembrokeshire, SA72 6JA

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Robinson Retail Ltd

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Gosod Peiriant Arian Awtomataidd (ATM) / Installation of an Automated Telling Machine Rhif cyf. / Ref No. 16/0972/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Dock Yard Offices, Edgar Morgan way, Pembroke Dock, Pembrokeshire, SA72 6TD Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Dyfed Powys Police

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Cyfnewid pob ffenestr alwminiwm bresennol gyda ffenestri PVCU / Replacement of all existing aluminium windows with PVCU windows

Mae'r uchod o fewn Ardal Gadwraeth / The above fall(s) within a Conservation Area

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 67 A 73 A RHEOLIAD 10

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING

(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS

2012 NOTICE UNDER SECTIONS 67 AND 73 AND REGULATION 10

Rhif cyf. / Ref No. 16/0953/LB

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Penally Manor, PENALLY, Tenby, Pembrokeshire, SA70 7PZ

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr D Roberts

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Orendy Ar Wahan Arfaethedig O O Fewn Tiroedd Y Prif Annedd A Man Newidiadau I'r Ffenestri Yn Yr Estyniad Presennol / Proposed Detached Orangery Within Grounds Of Main Dwelling And

Minor Window Alterations To Existing Extension

Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig ac o fewn Ardal Gadwraeth / The above directly affect(s)/affect(s) the setting of a Listed Building and fall(s) within a Conservation Area

Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 18/01/2017 Ar ran / On behalf of Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 28/12/2016

Mae'n bosibl i aelodau'r cyhoedd weld copi'au o'r:

? cais? cynlluniau? a dogfennau cysylltiedig eraill a gyflwynwydyn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn www.pembrokeshire.gov.uk a dilyn y dogfennau i'r tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn a'r ceisiadau uchod yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Datblygiad yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA6I ITP Members of the public may inspect copies of

? the application? the plans? and other supporting documents submitted with itduring norma working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the

above details by logging onto the Authority's website at www.pembrokeshire.gov.uk and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the above applications can do so on-line or write to the Director of Development at the following

address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA6I ITP

Noder. Dan delerau Deddf Mynediad i Wybodaeth 1976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd. NB. Under the terms of the Access to Information Act 1976 any representations which you make will be subject to public disclosure and in the event of any Appea they will be forwarded to the Welsh Government and the Appellant.

Attachments

HV3947312.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices