Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire County Council Marketing
Planning

GORCHYMYN SIR BENFRO (FFORDD DOSBARTH III (C3I07) YN Y PRIORDY, ABERDAUGLEDDAU) (GWAHARDDIAD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO) 2016

Notice ID: HV3951073

Notice effective from
12th January 2017 to 11th February 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_
GORCHYMYN SIR BENFRO (FFORDD DOSBARTH III (C3I07) YN Y PRIORDY, ABERDAUGLEDDAU) (GWAHARDDIAD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO) 2016
Drwy hyn rhoddir RHYBUDD i hysbysu bod Cyngor Sir Penfro gwneud gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheolei ddi o Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan y Ddeddf Traffig Ffordd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.
Mae'r gorchymyn yn angenrheidiol, fel y gall gwaith ailadeiladu cwlfertau gymryd lie yng nghyff niau'r eiddo a elwir Y Priordy.
Am gyfnod, bydd y gorchymyn yn gwahardd unrhyw draffig, heblaw am gerbydau wedi'i heithrio, rhag cael mynediad i ffordd dosbarth III (C3I07) yn Ffordd y Priordy, Aberdaugleddau. Bydd yn effeithio ar y gyffordd sy'n arwain at y Priordy, tua'r de i'r gyffordd sy'n arwain at fynediad eiddo
a elwir The Cranny.
Bydd yn rhaid i draffig felly ddefnyddio'r ffyrdd canlynol: Ffordd Cromwell, Ffordd Thornton, A4076(T) Ffordd y Gogledd, Teras Hamilton, St Lawrence Hill a ffordd C3I07 i Lower
Thornton.
Bwriedir i'r cynlluniau gael eu harwyddo mor fuan a phosib, a daw'r gorchymyn i rym ar Ddydd Llun, 23 Ionawr20I7, am gyfnod o bum wythnos.
Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal ac i gerbydau i eiddo tu allan i'r ardal waith.
Bydd y gorchymyn yn ddilys am uchafswm o 12 mis, rhag ofn i'r gwaith gael ei aildrefnu, neu os
bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi.
THE COUNTY OF PEMBROKE (CLASS III (C3107) ROAD AT LOWER PRIORY, MILFORD HAVEN) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2017 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council has made and Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The Order i s necessary so that culvert reconstruct on work can be carri ed out i n the vi ci nity of the property known as Priory House.
The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic, other than exempted
vehicles, from proceeding along that section of the class III (C3I07) road at Lower Priory,
Milford Haven, from its junction with the access to the property known as Priory House, south to its junction with the access to the property known as The Cranny.
The alternative route for traffic will be via Cromwell Road, Thornton Road, A4076(T) Great
North Road and Hamilton Terrace, St Lawrence Hill and the C3I07 road to Lower Thornton.
It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect on
Monday 23rd January 2017, and remain in force for a duration of approximately five weeks.
Pedestrian access will be maintained together with vehicular access to property located outside ofthe works area.
The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen circumstances. Dyddiedig 12 Ionawr 2017/Dated this 12th January 2017 Darren Thomas
Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu/Head of Highways & Construction

Attachments

HV3951073.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices