Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire County Council Marketing & Communic
Planning

PANEL PENODI - PENODI AELOD PANEL LLEYG/CADEIRYDD

Notice ID: HV3955613

Notice effective from
18th January 2017 to 17th February 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
PANEL PENODI - PENODI AELOD PANEL LLEYG/CADEIRYDD
Mae Cyngor Sir Penfro am benodi person i weithredu fel Aelod Panel Lleyg ac i Gadeirio Panel Penodi. Bydd y panel yn cyfarfod yn achlysurol i ystyried ceisiadau a chyfweld ymgeiswyr ar gyfer bod yn Aelodau Cyngor Annibynnol a Chymunedol o'r Pwyllgor Safonau ac ar gyfer Aelod Lleyg i'r Pwyllgor Archwilio.
I gael pecyn ymgeisio, cysylltwch a Jenny Capitao drwy ffonio 01437 775355 neu e-bostio: jenny.capitao@pembrokeshire.gov.uk
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 2.00 y pnawn ar 6 Chwefror 20 17. Rydym yn croesawu ceisiadau o bob adran o'r gymuned.
APPOINTMENTS PANEL - APPOINTMENT OF LAY PANEL MEMBER/CHAIR
Pembrokeshire County Council is seeking to appoint a person to act as Lay Panel Member and Chair of an Appointments Panel. The panel will meet on an occasional basis to consider appli cati ons and i ntervi ew candi dates for vacanci es for roles of Independent and Communi ty Council Members of the Standards Committee and for the role of Lay Member to the Audit
Committee.
To obtain an application pack, please contact Jenny Capitao by telephone on 01437 775355 oremail:jenny.capitao@pembrokeshire.gov.uk
The closing date for applications is 12.00 noon on 6 February 2017. We welcome applications from all sections of the community.
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 16/0934/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: The Grove Hotel, Molleston, Narberth
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr Kenwood
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Estyniad a newidiadau i westy presennol ac adeiladu adeilad biomas a cynnal a chadw a storfa goed (6l-weithredol)/ Extensions and alterations to existing hotel and erection of biomass &
maintenance building and log store (in retrospect).
Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect(s)/affect(s) the setting of a Listed Building.
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 01/02/17 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 18/01/17
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A
THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH)
(CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 73 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 16/1010/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 7, High Street, Fishguard Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr S Hitchcock
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Newid defnydd o Ddosbarth Defnydd A2 Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol i A3 Bwyd a Diod ar gyfer y llawr gwaelod a'r islawr presennol/ Change of use from Use Class A2 Financial & Professional Services to A3 Food & Drink to existing ground floor and basement. Mae'r uchod o fewn Ardal Gadwraeth / The above fall(s) within a Conservation
Area
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A
THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH)
(CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 67 A 73 A RHEOLIAD 10
TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTIONS 67 AND 73 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 16/1033/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Flat 2, Old School House,
Tabernacle Lane, Narberth
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Lindsay Halton
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Newidiadau mewnol ar gyfer addasu croglofft yn llety domestig/Internal alterations for loft conversion to domestic
accommodation.
Rhif cyf. / Ref No. 16/1030/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Ty Rhedyn, High Street, St
Dogmaels, Cardigan
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Dr & Mrs J Wilkinson
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Estyniad ar gyfer ystafell ardd newydd i'r cefn a diwygio teras gardd, patio a wal gynnal y terfyn sy'n bodoli/ New garden room extension to rear and reforming of existing garden terrace, patio and boundary retaining wall.
Rhif cyf. / Ref No. 16/1023/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Outbuilding adjacent to Manor
House, Wiston
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr R Odling
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Newid adeilad allanol i greu uned breswyl/ Conversion of outbuilding to create residential unit.
Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig ac o fewn
Ardal Gadwraeth / The above directly affect(s)/affect(s) the setting of a Listed
Building and fall(s) within a Conservation Area
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 08/02/2017 Ar ran / On behalf of Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 18/01/2017
Mae'n bosibl i aelodau'r cyhoedd weld copVau o'r:
cais
cynlluniau
a dogfennau cysylltiedig eraill a gyflwynwyd yn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn www.pembrokeshire.gov.uk a dilyn y dogfennau i'r
tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn a'r ceisiadau uchod
yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Datblygiad yn y cyfeiriad
canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA6I ITP
Members of the public may inspect copies of the application the plans and other supporting documents submitted with it
during normal working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the
above details by logging onto the Authority's website at www.pembrokeshire.gov.uk and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the
above applications can do so on-line or write to the Director of Development at the following
address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA6I ITP
Noder. Dan delerau Deddf Mynediad i Wybodaeth 1976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd. NB. Under the terms of the Access to Information Act 1976
any representations which you make will be subject to public disclosure and in the event ofany Appeal they will be forwarded to the Welsh Government and the Appellant.

Attachments

HV3955613.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices