Search for more Public Notices in your area
Planning

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_GORCHYMYN SIR BENFRO

Notice ID: HV3960514

Notice effective from
25th January 2017 to 24th February 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_GORCHYMYN SIR BENFRO (HAWL DRAMWY GYHOEDDUS (LLWYBR CEFFYLAU PP21/4/4) GER LOWER FREYSTROP) (GWAHARDD DROS DRO TRAFFIG CERBYDOL A THRAFFIG NAD YW'N GERBYDOL) 2017
Drwy hyn rhoddi r HYSBYSIAD bod Cyngor Si r Penfro yn bwri adu ni d llai na saith diwrnod o ddyddi ad yr Hysbysi ad hwn, i wneud Gorchymyn dan Adran 14 o Ddeddf Rheolei ddi o Traff g Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffg Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991. Mae'r Gorchymyn arfaethedig yn angenrheidiol fel y gellir gwneud gwaith tyllu sy'n gysylltiedig a gosod cebl trydan newydd ar hyd neu yng nghyffiniau'r lon.
Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd dros dro unrhyw gerbyd, neu unrhyw berson sy'n cerdded neu ar gefn ceffyl neu'n arwain ceffyl, rhag teithio ar hyd y darn yma o'r llwybr ceffyl (PP2I/4/4) o bwynt lle mae'n cwrdd a ffordd dosbarth III (C3007) ger Lower Freystrop (Cyf. Grid: SM955I26) tua'r gorllewin i bwynt lle mae'n cwrdd PP2I/4/3 ger yr eiddo Pencaer (Cyf. Grid: SM950I25). Bydd eithriadau i'r Gorchymyn ar gyfer mynediad cerbydau a cherddwyr i eiddo neu unrhyw beth sy'n gysylltiedig a'r gwaith.
Bwriedir i'r cyfyngiadau, a fydd yn cael eu llofnodi, ddod i rym ar ddydd Llun 30 lonawr 2017, a
pharhau mewn grym am gyfnod o tua 3 wythnos.
Bydd y Gorchymyn yn parhau'n ddilys am gyfnod o 6 mis rhag ofn bydd angen aildrefnu'r gwaith
neu oherwydd amgylchiadau nas rhagwelwyd.
Nid oes llwybr amgen ar gyfer defnyddwyr tra bod y llwybr wedi'i gau.
THE COUNTY OF PEMBROKE (PUBLIC RIGHT OF WAY (BRIDLEWAY PP2I/4/4) NR LOWER FREYSTROP) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR & NON VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2017 NOTICE is hereby gven that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The Order is necessary so that excavation work associated with the installation of a new electricity cable can be carried out along or in the region of the lane.
The effect of the Order is to temporarily prohibit any vehicle, or any person on foot or horseback or leading a horse, from proceeding along that length of bridleway (PP2I/4/4) from a point where it meets the class Ill (C3007) road near Lower Freystrop (Grid Ref:SM955I26) west to a point where it joins PP2I/4/3 near the property Pencaer (Grid Ref:SM950I25). There are exemptions in the Order for vehicle and pedestrian access to property and anything in connection with the works.
It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect on
Monday 30th January 20I7, and remain in force for a period of approximately 3 weeks.
The Order will remain valid for a maximum period of 6 months as a contingency should the
works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen circumstances. There is no alternative route for users whilst the closure is in operation. Dyddiedig 25ain diwrnod o Ionawr 20 I7/Dated this 25th day of January 2017 Darren Thomas
Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladwaith/Head of Highways & Construction
CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI
DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012
HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING
(DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 20I2 NOTICE UNDER ARTICLE I2
Rhif cyf. / Ref No. I6/040I/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Land at northern end of Boncath Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Tablic Ltd
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Adeiladu 17 annedd-dy gyda mynediad a thirlunio cysylltiedig - CYNLLUN WEDI EI NEWID/ Construction of 17 dwellings with associated access and landscaping - AMENDED SCHEME Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a/are Major Development(s) Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 8/2/2017 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 25/1/2017
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A
THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH)
(CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 73 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. I6/I04I/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 37, Bridge Street, Haverfordwest Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Santander
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Newidiadau i flaen siop ac ATM newydd/ Alterations to shop front and new ATM. Rhif cyf. / Ref No. I6/I029/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Ty Rhedyn, High Street, St
Dogmaels
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Dr & Mrs J Wilkinson
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Estyniad ystafell gardd newydd i gefn yr eiddo ac ailwampio'r teras gardd, patio a wal gynnal terfyn presennol/ New garden room extension to rear and reforming of existing garden terrace, patio and boundary retaining wall. Rhif cyf. / Ref No. I6/I022/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Outbuilding adjacent to, Manor
House, Wiston
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr R Odling
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Newid adeilad allanol i greu uned
breswyl/ Conversion ofoutbuilding to create residential unit.
Rhif cyf. / Ref No. I6/I028/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 5, Bush Row, Upper Market Street,
Haverfordwest
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr & Mrs Millar
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Estyniad dau lawr yn y cefn/ Rear two
storey extension.
Mae'r uchod o fewn Ardal Gadwraeth / The above fall(s) within a Conservation Area
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: I5/2/20I7 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Dyddiedig / Dated: 25/I/20I7
Mae'n bosibl i aelodau'r cyhoedd weld copiau o'r
? cais

? cynlluniau

? adogfennau cysylltiedigeraill agyflwynwyd

yn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn www.pembrokeshire.gov.uk a dilyn y dogfennau i'r
tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn a'r ceisiadau uchod yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Datblygiad yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA6I ITP
Members of the public may inspect copies of:
? the application

? the plans

? and other supporting documents submitted with it

during normal working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the
above details by logging onto the Authority's website at www.pembrokeshire.gov.uk and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the
above applications can do so on-line or write to the Director of Development at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA6I ITP
Noder. Dan delerau Deddf Mynediad i Wybodaeth I976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd. NB. Under the terms of the Access to Information Act I976
any representations which you make will be subject to public disclosure and in the event ofany
Appeal they will be forwarded to the Welsh Government

Attachments

HV3960514.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices