Search for more Public Notices in your area
Planning

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

Notice ID: HV3965219

Notice effective from
1st February 2017 to 3rd March 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 73 AND REGULATION 10 Rhifcyf. / RefNo. 16/1051/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Hillside, Penally, Tenby
Rwy'n hysbysu bod /1 give notice that: Chris Rigby & Rebecca Stock
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro /Pembrokeshire County Council
Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Dec llawr a balustrad i'r blaenlun/
Decking and balustrade to front elevation
Mae'r uchod o fewn Ardal Gadwraeth /The above fall(s) within a Conservation Area Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn /All comments must be received by: 22/02/2017
Ar ran/On behalf of: Cyngor Sir Penfro/Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 01 /02/2017
Mae'n bosibl i aelodau'r cyhoedd weld copi'au o'r:
- cais
- cynlluniau
- adogfennau cysylltiedigeraill agyflwynwyd
yn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn www.pembrokeshire.gov.uk a dilyn y dogfennau i'r tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn a'r ceisiadau uchod yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Datblygiad yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA6I ITP Members of the public may inspect copies of:
- the application
- the plans
- and other supporting documents submitted with it

during norma working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the
above details by logging onto the Authority's website at www.pembrokeshire.gov.uk and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the
above applications can do so on-line or write to the Director of Development at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA6I ITP
Noder. Dan delerau Deddf Mynediad i Wybodaeth 1976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd. NB. Under the terms of the Access to Information Act 1976 any representations which you make will be subject to public disclosure and in the event of any Appeal they will be forwarded to the Welsh Government and the Appellant.

Attachments

HV3965219.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices