Search for more Public Notices in your area
Traffic

DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 ADRAN 123 (1), (2a) TIR GER CYFFORDD GRAVEL LANE A QUEEN STREET (A ADNABYDDIR HEFYD FEL CYN SAFLE CENTRAL GARAGE), DOC PENFRO

Notice ID: HV3969553

Notice effective from
8th February 2017 to 10th March 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 ADRAN 123 (1), (2a) TIR GER CYFFORDD GRAVEL LANE A QUEEN STREET (A ADNABYDDIR HEFYD FEL CYN SAFLE CENTRAL GARAGE), DOC PENFRO HYSBYSIR drwy hyn, fel sy'n ofynnol gan Adran 123 (2A) Deddf Llywodraeth Leol 1972, bod Cyngor Sir Penfro'n bwriadu gwerthu darn o dir ger cyffordd Gravel Lane a Queen Street (a adnabyddir hefyd fel cyn safle Central Garage), Doc Penfro, Sir Benfro i Gymdeithas Dai Sir Benfro at y pwrpas o adeiladu 3 thy fforddiadwy ac i Gyngor Tref Doc Penfro i'w ddefnyddio fel man agored.
Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu'r cynnig arfaethedig wneud hynny yn ysgrifenedig erbyn 15 Mawrth 2017 at:
LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123(1), (2A) LAND AT THE [UNCTION OF GRAVEL LANE AND QUEEN STREET (ALSO KNOWN AS THE FORMER CENTRAL GARAGE SITE), PEMBROKE DOCK NOTICE is hereby given as required by Section 123 (2A) of the Local Government Act 1972 that Pembrokeshire County Council intends to sell an area of land at the junction of Gravel Lane and Queen Street (also known as the former Central Garage site), Pembroke Dock Pembrokeshire to Pembrokeshire Housing Association for the purpose of erecting 3 affordable houses and to Pembroke Dock Town Council for use as open space.
Any person wishing to object to the intended disposal should do so in writing by 15 March 2017 addressed to: C Incledon
Pennaeth Gwasanaethau Cyfriethiol a Phwyllgor/ Head of Legal and Committee Services Cyngor Sir Penfro/ Pembrokeshire County Council Neuadd y Sir/County Hal Hwlffordd/Haverfordwest
Sir Benfro/Pembrokeshire
SA6I ITP
Dyddiedig: 3 Chwefror 2017/ Dated: 3 February 2017 C Incledon
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgor/ Head of Legal and Committee Services
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 ADRAN 123 (1), (2A) TIR GER PEASEY PARK, SANDYKE ROAD, ABERLLYDAN, SA62 3|L HYSBYSIR drwy hyn, fel sy'n ofynnol gan Adran 123 (2A) Deddf Llywodraeth Leol, fod
Cyngor Sir Penfro'n bwriadu gwerthu ardal o dir sy'n ffurfio ran o Peasey Park (a adnadbyddir
hefyd fel Peasey Park, Sandyke Road) i Asiantaeth Dai Sir Benfro at bwrpas adeiladu 2 dy
fforddiadwy.
Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu'r gwerthiant arfaethedig wneud hynny'n
ysgrifenedig erbyn 15 Mawrth 2017 a'i gyfeirio at:
LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123(1), (2A) LAND AT PEASEY PARK, SANDYKE ROAD, BROADHAVEN, SA62 3|L NOTICE is hereby gven as required by Section 123 (2A) of the Local Government Act 1972 that Pembrokeshire County Council intends to sell an area of land which forms part of Peasey Park (also known as land at Peasey Park, Sandyke Road) to Pembrokeshire Housing Association for the purpose of erecting 2 affordable houses.
Any person wishing to object to the intended disposal should do so in writing by I5 March 20I7 addressed to: C Incledon
Pennaeth Gwasanaethau Cyfrethiol a Phwyllgor/ Head of Legal and Committee Services Cyngor Sir Penfro/ Pembrokeshire County Council Neuadd y Sir/County Hal Hwlffordd/Haverfordwest
Sir Benfro/Pembrokeshire SA6I ITP
Dyddiedig: 3 Chwefror 2017/ Dated: 3 February 2017
C Incledon
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgor/ Head of Legal and Committee Services
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING
(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS
2012 NOTICE UNDER SECTION 73 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 16/1056/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Ash Grove, ST FLORENCE, Tenby Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Urban Style Homes Ltd.
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Datblygiad o 9 annedd preswyl yn cynnwys 2 fflat x 1 ystafell wely, 1 ty x 3 ystafell wely, 5 ty x 4 ystafell wely ac 1 ty x 5 ystafell wely ynghyd a lle parcio, mynediad a thirlunio cysylltiol. / Development of 9 residential dwellings comprising 2 x 1 bed flats, 1 x 3 bed house ,5 x 4 bed houses and 1 x 5 bed house along with associated parking, access and landscaping. Rhif cyf. / Ref No. 16/1078/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 25, Pembroke Street, Pembroke
Dock
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Graham Perfect
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Trawsnewid siop a fflat preswyl uwch ben sy'n bodoli ar hyn o bryd, i ffurfio 4 fflat un ystafell wely ac 1 fflat deulawr un ystafell wely. / Conversion of existing shop and residential flat over to form 4 single bedroom flats and 1 single bedroom maisonette. Rhif cyf. / Ref No. 16/1085/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Afon Loyw, Alltfach, ST
DOGMAELS, Cardigan
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Ms Mina Tulip
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunioi / For planning permission for: Ail-leoli ty haf (a gymeradwywyd gan ganiatad cynllunio 16/0538/PA) a gosod decin a therasu'r ardd (6l-weithredol)./ Re­positioning of summerhouse (previously approved by planning consent 16/0538/PA) and laying of decking and terracing of garden (in retrospect).
Mae'r uchod o fewn Ardal Gadwraeth / The above fall(s) within a Conservation Area
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 01/03/17 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 08/02/17
Mae'n bosibl i aelodau'r cyhoedd weld copiau o'r:
- cais
- cynlluniau
- a dogfennau cysylltiedig eraill a gyflwynwyd
yn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn www.pembrokeshire.gov.uk a dilyn y dogfennau i'r
tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn a'r ceisiadau uchod yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Datblygiad yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA6I ITP Members of the public may inspect copies of
- the application
- the plans
- and other supporting documents submitted with it during norma working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the above details by logging onto the Authority's website at www.pembrokeshire.gov.uk and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the
above applications can do so on-line or write to the Director of Development at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA6I ITP
Noder. Dan delerau Deddf Mynediad i Wybodaeth 1976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd. NB. Under the terms of the Access to Information Act 1976 any representations which you make will be subject to public disclosure and in the event of any Appea they will be forwarded to the Welsh Government and the Appellant.

Attachments

HV3969553.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices