Search for more Public Notices in your area
The Planning Inspectorate
Planning

Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: MF0272002

Notice effective from
19th April 2018 to 19th May 2018

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended)
The Developments of National Significance (Procedure) (Wales) Order 2016
The Town and Country Planning (EnvironmentalImpact Assessment) (Wales) Regulations 2016

Notice is hereby given that further environmental information has been submitted to the Welsh Ministers for the Environmental Statement previously provided in relation to an application for a Development of National Significance (DNS).
Name of Applicant: Egnedol Wales Limited
Date the application was made to the Welsh Ministers: 22/12/2016
Address of the development: Blackbridge and Waterston near Milford Haven. The land comprising the development site was purchased from the Welsh Government in 2015, and comprises the former Royal Naval Armament Depot, land within the Dragon LNG & SEM Logistics site boundary and additional surrounding parcels of land.
Nature of the proposed development: Construction of a 49.9 MW Sustainable Energy facility utilising Biomass and Biomass recovered from WDF as feedstock. The feedstock will be broken down by a pyrolysis process into a synthetic gas and cleaned to a standard comparable to natural gas. The syn-gas will then be fed into gas engines to generate electricity for export to the National Grid. Low grade heat from the Energy Facility will be captured and used to promote the development of and reduce costs of operation of downstream industries. These will include aquaculture facilities comprising Fish and Prawn farms, algae production units, algae water treatment units, cheese production unit and greenhouses. Additional on-site facilities will include also include a packaging facility, Research and Development Facilities and a facility for the advanced conversion of carbon to aviation fuel.

Members of the public can view the further environmental information documents online at https://acp.planninginspectorate.gov.uk/ViewCase.aspx?caseid=3146073 and http://www.egnedol.wales/
A copy of the further environmental information may also be inspected by appointment, at all reasonable hours at Pembrokeshire County Council offices. Copies of the further environmental information may also be
obtained while stocks last. The further environmental information is available for inspection up to and including Friday 11 May 2018 at the following address: Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1TP.

Any person wishing to make representations, solely in relation to the further environmental information, should make them to the Planning Inspectorate, on behalf of the Welsh Ministers (details below), by Friday 11 May 2018. All representations will be published to the Appeals Casework Portal website (link above) as and when they are received.
The Major Casework Team, The Planning Inspectorate Crown Building, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ 0303 444 5951 dns.wales@pins.gsi.gov.uk
Isabel Nethell, Head of Service
Date: 19 April 2018


Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (Fel y’i Diwygiwyd)
Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) 2016
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2016
Hysbysir drwy hyn bod gwybodaeth amgylcheddol ychwanegol wedi cael
ei chyflwyno i Weinidogion Cymru ar gyfer y Datganiad Amgylcheddol
a ddarparwyd yn flaenorol mewn perthynas â chais am Ddatblygiad o
Arwyddocâd Cenedlaethol.
Enw’r Ymgeisydd: Egnedol Wales Limited
Y dyddiad y cyflwynwyd y cais i Weinidogion Cymru: 22/12/2016
Cyfeiriad y datblygiad: Blackbridge a Waterston ger Aberdaugleddau.
Prynwyd y tir sy’n ffurfio’r safle datblygu oddi wrth Lywodraeth Cymru
yn 2015, ac mae’n cynnwys hen Ddepo Arfau’r Llynges Frenhinol, tir o
fewn ffin safle Dragon LNG a SEM Logistics a lleiniau amgylchynol
ychwanegol o dir.
Natur y datblygiad arfaethedig: Adeiladu cyfleuster Ynni Cynaliadwy
49.9 MW a fydd yn defnyddio Biomas a Biomas a gafwyd o danwydd
sy’n deillio o wastraff fel deunydd crai. Bydd y deunydd crai yn cael ei
ddadelfennu trwy broses byrolysis i greu nwy synthetig ac yn cael ei
lanhau i safon debyg i nwy naturiol. Yna, bydd y nwy synthetig yn cael
ei fwydo i beiriannau nwy i gynhyrchu trydan i’w allforio i’r Grid
Cenedlaethol. Bydd gwres gwastraff o’r Cyfleuster Ynni yn cael ei ddal
a’i ddefnyddio i hybu datblygiad diwydiannau ymhellach i lawr y
gadwyn a lleihau eu costau gweithredu. Bydd y rhain yn cynnwys
cyfleusterau dyframaethu megis ffermydd Pysgod a Chorgimychiaid,
unedau cynhyrchu algâu, unedau trin d r ag algâu, uned cynhyrchu
caws a thai gwydr. Bydd cyfleusterau ychwanegol ar y safle yn cynnwys
cyfleuster pecynnu, Cyfleusterau Ymchwil a Datblygu a chyfleuster ar
gyfer uwch-drawsnewid carbon yn danwydd awyrennau.
Gall aelodau’r cyhoedd weld y dogfennau gwybodaeth amgylcheddol
ychwanegol ar-lein yn https://acp.planninginspectorate.gov.uk/ViewCase.aspx?caseid=3146073 a http://www.egnedol.wales/
Gellir archwilio copi o’r wybodaeth amgylcheddol ychwanegol yn
swyddfeydd Cyngor Sir Penfro, yn ystod oriau rhesymol, trwy drefnu
apwyntiad. Gellir cael copïau o’r wybodaeth amgylcheddol ychwanegol
hefyd tra bydd cyflenwadau ar gael.
Bydd y wybodaeth amgylcheddol ychwanegol ar gael i’w harchwilio hyd
at ac yn cynnwys dydd Gwener 11 Mai 2018 yn y cyfeiriad canlynol:
Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP.
Dylai unrhyw unigolyn sy’n dymuno gwneud cynrychiolaethau, yngl n
â’r wybodaeth amgylcheddol ychwanegol yn unig, eu cyflwyno i’r
Arolygiaeth Gynllunio, ar ran Gweinidogion Cymru (manylion isod),
erbyn dydd Gwener 11 Mai 2018. Bydd yr holl gynrychiolaethau’n cael
eu cyhoeddi ar wefan y Porth Gwaith Achos Apeliadau (dolen uchod)
wrth iddynt gael eu derbyn.
Y Tîm Gwaith Achos Mawr, Yr Arolygiaeth Gynllunio,
Adeilad y Goron, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ
0303 444 5951
dns.wales@pins.gsi.gov.uk
Isabel Nethell, Pennaeth y Gwasanaeth
Dyddiad: 19 Ebrill 2018

Attachments

MF0272002.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices