Acknowledgements

Jac Williams

Jac Williams Pontiago Dymuna Joyce a'r teulu, Pontiago, ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a dderbyniwyd yn dilyn colli Jac ddechrau mis Ionawr. Gwerthfawrogwyd yn fawr bob galwad ffcarden, ymweliad, blodau a rhoddion. Diolch o galon i bawb a ddaeth i ffarwelio â Jac yn Harmoni a Pharc Gwyn ar y 18fed o Ionawr, ac am y cyfraniadau ariannol er cof amdano. Diolch hefyd i Paul Jenkins a'i Feibion am eu cefnogaeth gadarn i'r teulu. Joyce and the family, Pontiago, would like to thank everyone for all the messages of sympathy received following the loss of Jac in early January. All phone calls, cards, visits, flowers and contributions were very much appreciated. Many thanks to everyone who came to bid Jac farewell in Harmoni and Parc Gwyn on January the 18th, and for the financial contributions in his memory. Thank you also to Paul Jenkins and Sons for their steadfast support to the family.

139 views

Messages